L 56 - Forslag til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre

(Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til indhentelse og registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.)

Formålet med lovforslaget om ændring af momsloven og forskellige andre skatte- og afgiftslove er bl.a. at styrke hjemmelsgrundlaget på disse områder samt at forenkle og præcisere en række bestemmelser. Lovforslaget er et samlelovforslag, idet de enkelte dele af lovforslaget udgør mindre lovændringer, som det vil være mest hensigtsmæssigt, af hensyn til folketingsbehandlingen, at fremsætte samlet.

Lovforslaget indeholder bl.a. følgende forslag til ændringer:

  • Der indføres en bemyndigelse til hhv. Skatteministeriet, Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet til at administrere momsgodtgørelsesordningen for ambassader mv. i overensstemmelse med gældende administrativ praksis, og det foreslås, at der foretages en regulering af beløbsgrænsen for, hvornår der kan opnås momsgodtgørelse.  
  • Der indføres en kontrolbestemmelse, hvorefter SKAT kan anmode Skatterådet om tilladelse til at indhente betalingsoplysninger til brug for momskontrol på visse områder. Formålet er, at udenlandske virksomheder afregner korrekt moms til Danmark.
  • Der foretages en tilretning af reglerne om en herboende repræsentant i lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer.
  • Der foretages tilretning af hjemmelsgrundlaget for SKATs indgåelse af aftaler med offentlige myndigheder og private virksomheder om terminaladgang til oplysninger om ejer- og brugerforhold i Køretøjsregisteret og hjemmelsgrundlaget for SKAT til at videregive oplysninger om konkrete ejer- og brugerforhold fra Køretøjsregisteret til udenlandske myndigheder. Endvidere foretages en udvidelse af de virksomheder, der kan registrere oplysninger i Køretøjsregisteret.
  • Befordringsfradraget m.v. til skattefritagne personer ophæves, således at der ikke kan foretages fradrag for udgifter, der relaterer sig til skattefri indkomst.
  • Skattefritagelse af privat brug af Marienborg for den til enhver tid siddende statsminister svarende til lignende regler i Sverige og Norge.

Den del af lovforslaget, som omhandler afskaffelse af fradrag for udgifter vedrørende skattefritaget indkomst, skønnes med nogen usikkerhed at medføre et begrænset merprovenu, der næppe vil overstige 3 mio. kr. årligt. Forslagets øvrige elementer skønnes ikke at have nævneværdige økonomiske konsekvenser. Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. januar 2016. Den foreslåede skattefritagelse af privat brug af Marienborg har virkning fra fremsættelsesdatoen.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Annemette Ottosen, tlf. 7237 3345

Høring / Folketingets hjemmeside