L 46 - Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven

Indførelse af land-for-land rapportering og gennemførelse af ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v.

I overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser foreslås implementering af to internationale standarder, hvilket er med til at sikre en korrekt fordeling af beskatningen mellem landene. Lovforslaget bidrager i den forbindelse til at øge gennemsigtigheden for medlemsstaternes skatteadministrationer ved at give dem tilstrækkelige informationer på beskatningsområdet. Dermed opnås større sikkerhed for, at indkomst bliver beskattet der, hvor den økonomiske aktivitet og værdi er genereret.

Lovforslaget indeholder for det første indførelse af den nye internationale transfer pricing standard, som bl.a. indeholder krav om, at alle store multinationale koncerner med en omsætning på mindst 750 mio. euro (svarende til 5,6 mia. kr.) på koncernniveau skal udarbejde en årlig land-for-land-rapportering. Rapporten skal indeholde information om koncernens indkomst, skatter og økonomiske aktivitet for hvert land, som koncernen opererer i. Forpligtelsen vil som følge af omsætningsgrænsen alene omfatte de allerstørste danske koncerner. Den nye internationale standard for transfer pricing dokumentation indeholder også andre elementer. Disse elementer kan dog implementeres ved, at der udstedes en ny bekendtgørelse om transfer pricing dokumentation.

Lovforslaget indeholder for det andet indførelse af OECDs globale standard for indberetning og udveksling af kontooplysninger, som er indført i EU-retten ved en ændring af direktivet om administrativt samarbejde på beskatningsområdet.

Som følge af overgangen til denne nye standard bliver rentebeskatningsdirektivet ophævet, idet rentebeskatningsdirektivet efter vedtagelsen alene vil have en marginal betydning, og fordelene ved at opretholde direktivet overskygges dermed af byrderne ved at opretholde rentedirektivets system ved siden af direktivet om administrativt samarbejde på beskatningsområdet.

Lovforslaget vurderes at ville styrke SKATs kontrolindsats og kan derfor i et vist omfang medføre et merprovenu, der dog ikke lader sig kvantificere. Endvidere vurderes det, at de administrative byrder for erhvervslivet samlet set ikke vil overstige 4 mio. kr. årligt på samfundsniveau.

Yderligere henvendelse Fuldmægtig Camilla Dyhr, tlf. 7237 6373

Høring / Folketingets hjemmeside