L 45 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, statsskatteloven og forskellige andre love

(Skattemæssig behandling af negative renter, forrentning af pensionsafkastskat og renter vedrørende visse pensionsordninger m.v.)

Den seneste tids udvikling i renten i Danmark har medført negative renter på bl.a. visse realkreditobligationer og indlånskonti i banker. Det er helt afgørende for borgernes retssikkerhed, at lovgivningen klart og entydigt beskriver, hvad der er gældende ret.

Regeringen ønsker derfor at fjerne de usikkerheder, der har været om den skattemæssige behandling af negative renter, og at fremtidssikre skattereglerne, så de er robuste over for perioder med negative renter. Samtidig sikrer regeringen bl.a., at reglerne ikke giver mulighed for spekulation.

Forslaget indeholder følgende elementer:

  • Reglerne om, hvordan renter beskattes m.v., justeres, for at sikre at reglerne også tager højde for negative renter.
  • Realkreditlån m.v. med et rentegulv på nul pct. sidestilles efter ønske fra realkreditsektoren i højere grad skattemæssigt med lån uden rentegulv. 
  • Der indføres fradrag for negative renter for minimumsbeskattede investeringsinstitutter, så skattereglerne bl.a. ikke står i vejen for investeringsinstitutternes investering i fordringer med negativ rente.
  • Reglerne om forrentning af pensionsafkastskat tilpasses, så de bl.a. i højere grad afspejler pensionsinstitutternes låne- og placeringsrente.
  • Der foretages tekniske tilpasninger i reglerne om institutbeskatning for pensionskasser m.v. og i grundlaget for beregningsrenten for pensionsordninger med løbende ydelser samt for amortisationsrenten for rateopsparinger.
  • Der rettes op på en fejl i reglerne om klage- og revisionsadgangen vedrørende ejendomsvurderinger, indtil de nye vurderinger for 2017/2018 foreligger. Forslaget sikrer, at der er samme klage- og revisionsadgang for alle almindelige 2013/2015-vurderinger, uanset om det er en videreført vurdering eller f.eks. en årsomvurdering.

Lovforslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige provenumæssige konsekvenser, idet lovforslaget primært skal gøre skattesystemet robust overfor eventuelle perioder med negative renter.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Betina Gronemann Pedersen, tlf. 7237 5396 og specialkonsulent Poul Erik Lytzen, tlf. 7237 1431

Høring / Folketingets hjemmeside