L 18 - Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

(Udskydelse af forældelse som følge af utilstrækkelig funktionalitet i Ét Fælles Inddrivelsessystem)

Med henblik på at hindre utilsigtet forældelse af krav under inddrivelse hos SKAT foreslår regeringen, at forældelsen standses i 3 år for alle fordringer, der den 19. november 2015 eller senere er under inddrivelse, således at forældelsesfristen tidligst regnes fra den 20. november 2018.

Baggrunden for forslaget er, at en række analyser af SKATs inddrivelsessystem, Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI) og DebitorMotorInddrivelse (DMI), har påvist fejl af funktionel, teknisk og datamæssig karakter i et sådant omfang, at SKAT straks den 8. september 2015 besluttede at stoppe al automatisk inddrivelse via EFI, jf. ”Redegørelse om Ét Fælles Inddrivelsessystem”, sendt til Skatteudvalget den 25. september 2015 (SAU Alm. del, bilag 48). Der vil derfor i en periode være ingen eller kun en meget begrænset systemunderstøttelse til SKATs restanceinddrivelse.

Lovforslaget skal hindre yderligere utilsigtet forældelse i forhold til tabene for årene 2012-2014 – samlet over 2 mia. kr. og med forbehold for yderligere tab – som skatteministeren ved redegørelser i maj 2014 og marts 2015 har orienteret Skatteudvalget om. Forslaget vil desuden sikre, at SKAT ikke skal anvende ressourcer på at foretage forældelsesafbrydende skridt, men i stedet kan allokere ressourcerne dels til gennemgangen af fordringer, for hvilke der er tvivl om, hvorvidt de er retskraftige, dels til det egentlige inddrivelsesarbejde, der i en periode i vidt omfang skal foregå manuelt pga. ingen eller begrænset systemunderstøttelse.

Lovforslaget vil i dette og senere folketingsår blive fulgt op af yderligere tiltag vedrørende inddrivelsen, bl.a. vedrørende adgangen til afskrivning og forenkling af reglerne på inddrivelsesområdet. 

Lovforslaget vurderes at hindre et utilsigtet mindreprovenu, idet det sikres, at der ikke sker utilsigtet forældelse af fordringer i en given periode. Hertil kommer, at der fra det forældelsesafbrydende arbejde kan frigøres medarbejderressourcer, som kan tilføres inddrivelsen af fordringer, hvilket vurderes at øge den aktuelle inddrivelse af fordringer.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Allan Caspersen, tlf. 7237 0317

Høring / Folketingets hjemmeside