L 149 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven

(Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger og skattefrihed for godtgørelse til visse asbestofre)

Regeringen har den 19. november 2015 indgået aftale   med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om   finansloven for 2016. I henhold til aftalen skal der indføres mulighed for   medarbejderaktier.

Den foreslåede ordning svarer som udgangspunkt til   den ordning for individuelle medarbejderaktieordninger, der som led i aftalen   om finansloven for 2012 blev afskaffet med virkning for aftaler om tildelinger   af medarbejderaktier indgået den 21. november 2011 eller senere.

Det foreslås, at den ansatte kan modtage aktier,   køberetter og tegningsretter aktier til en værdi svarende til højst 10 pct.   af årslønnen uden indkomstbeskatning, når den ansatte erhverver aktier eller   udnytter tildelte købe- eller tegningsretter til anskaffelse af aktier.   Beskatningen af de ansatte sker som aktieindkomst, når og hvis aktierne   sælges. Til gengæld har selskabet ikke fradrag for udgifterne til   medarbejderaktier.

Selskabet kan selv afgøre, om alle ansatte eller kun   nogle ansatte skal have tilbud herom.

Det foreslås, at reglerne får virkning for aftaler,   der indgås den 1. juli 2016 eller senere.

Herudover foreslås det at indføre skattefrihed for godtgørelse fra den   danske stat til visse andenhånds-eksponerede asbestofre.

Det skønnes med   betydelig usikkerhed, at forslaget vil medføre et umiddelbart mindreprovenu   på ca. 60 mio. kr. årligt og ca. 35 mio. kr. årligt efter tilbageløb og   adfærd.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Hardy Pedersen, tlf. 7237 3301

Høring /Folketingets hjemmeside