L 13 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven

(Ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund - Retssikkerhedspakke I)

Regeringen finder, at der i højere grad skal være fokus på borgernes retssikkerhed. SKAT har en vigtig samfundsopgave i at sikre, at alle bidrager til velfærdssamfundet, men de kontrolredskaber, som SKAT bliver udstyret med for at løse denne opgave, skal indeholde en balance mellem nødvendigheden af kontrol og borgernes rettigheder. Borgernes tillid til SKAT er en forudsætning for, at viljen til at betale for det danske velfærdssamfund opretholdes.

Regeringen finder, at det er alt for vidtgående at give SKAT adgang til private borgeres haver. Der er tale om et meget væsentligt indgreb i privatlivet, som der skal være særdeles tungtvejende grunde til at gennemføre. Borgerne skal ikke uden egen skyld, eller uden at kunne forhindre det, tåle, at myndighederne trænger ind i privatsfæren.

Forslaget har derfor til formål at genskabe den ønskede balance mellem de kontrolbeføjelser, SKAT udstyres med, og borgernes ret til privatliv på egen grund. Det sker ved at ophæve hjemlen til, at SKAT kan foretage kontrol på privat grund af professionel byggeaktivitet.

I det omfang SKATs brug af denne hjemmel har ført til øgede skattebetalinger, kan en ophævelse heraf give anledning til øget skatteunddragelse og dermed forøge skattegabet. Størrelsen af denne effekt vurderes at være beskeden, og der foreligger ikke oplysninger, der kan danne grundlag for et konkret skøn.

Lovforslaget træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Hanne M. Christensen, tlf. 7237 7259

Høring / Folketingets hjemmeside