L 124 - Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven

(Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v.)

Der har i længere tid været kritik af SKATs udsendelse af indbetalingskort og udstedelse af checks på småbeløb. Årsagen er, at der i dag ikke er en bagatelgrænse ved udbetaling af f.eks. overskydende skat. Det betyder, at skatteyderen kan modtage overskydende skat udbetalt på en check på helt ned til en krone. Regeringen foreslår derfor, at der på en række områder indføres en bagatelgrænse på 200 kr. for SKATs udbetalinger og opkrævninger.  

Herudover foreslår regeringen to regelforenklinger, som giver udvidet adgang til at betale acontoskat og letter de administrative byrder for virksomhederne ved at forlænge frister.

Lovforslaget indeholder følgende elementer:

  • Indførelse af en bagatelgrænse på 200 kr. for SKATs udbetaling og opkrævning. Udbetaling vil fortsat blive forsøgt foretaget over Nemkonto uanset beløbets størrelse, men hvor dette ikke er lykkedes trods flere forsøg, vil beløb på 200 kr. eller derunder blive slettet.
  • Udvidelse af selskabers adgang til at betale acontoskat i forbindelse med etablering af ny koncernforbindelse. Det foreslås, at selskaber, som indtræder i en ny koncernforbindelse, får mulighed for at angive og indbetale frivillig acontoskat til dækning af indkomstskatten vedrørende perioder før etableringen af den nye koncernforbindelse efter samme regler, som gælder for andre selskaber. Videre foreslås, at fristen for at anmode om omkontering af acontoskat, der er betalt inden koncernetableringen, forlænges. 
  • Forlængelse af fristen for virksomhedens indberetning af oplysninger vedrørende kontant betaling eller betaling ved check i relation til virksomhedens skattemæssige fradrag for anskaffelse af aktiver, hvis værdien overstiger 10.000 kr. inkl. moms.
  • Justering af kildeskattelovens og opkrævningslovens bestemmelser om afregning af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, så det præciseres, at afregningsfristen for ansatte hos kommuner og regioner svarer til afregningsfristen i lovgivningen om et Offentligt Betalingssystem.

Forslaget vurderes samlet set kun at have meget begrænsede provenumæssige konsekvenser. Forslaget indebærer udgifter på ca. 4 mio. kr. til systemtilretning og anvendelse af yderligere ressourcer på op til ½ årsværk. Derudover skønnes lovforslaget at indebære en besparelse på ca. 0,2 mio. kr. til udsendelse af checks.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Andreas Roos, tlf. 7237 1397

Høring / Folketingets hjemmeside