L 122 - Lovforslag om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven

(Restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse i peri-oden til og med 2019, gennemførelse af modregning og indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen uden partshøring m.v.)

Lovforslaget er det andet af en række lovgivningstiltag på inddrivelsesområdet som led i det arbejde, der er igangsat i Skatteministeriet, som følge af at SKAT den 8. september 2015 besluttede at stoppe al automatisk inddrivelse via EFI.

Det er målsætningen, at et nyt it-system til at understøtte inddrivelsen kan være færdigt i 2019. I perioden frem mod det nye system skal der etableres en midlertidig it-understøt­telse (”interimssystem”). Interimssystemet vil i starten alene kunne sikre en begrænset it-understøttelse af inddrivelsen, men forventes gradvist at kunne udbygges til evt. at udgøre en permanent it-løsning.

For at undgå utilsigtet forældelse i perioden med ingen eller meget begrænset systemunderstøttelse er der i november 2015 gennemført lovgivning om standsning af forældelsen for fordringer under inddrivelse. Dette lovforslag indeholder yderligere tiltag, der er nødvendige for etableringen af interimssystemet og for en hensigtsmæssig behandling af klager på inddrivelsesområdet. Herudover foreslås en række justeringer og præciseringer, der skal sikre et klart og entydigt hjemmelsgrundlag.

Lovforslaget indeholder følgende elementer:

  • Tiltag vedrørende interimsperioden: Det foreslås, at skatteministeren for ”interimsperioden” kan fastsætte regler om fravigelse af den generelle dækningsrækkefølge og om inddrivelse af udvalgte fordringer. Desuden foreslås klagestrukturen på inddrivelsesområdet ændret, så klager skal sendes direkte til SKAT. Ændrer SKAT ikke afgørelsen, videresendes klagen til Skatteankestyrelsen.
  • Justeringer og præciseringer: Det foreslås, at SKAT kan indhente og anvende oplysninger om personer, der er berettigede til børne- og ungeydelse, og om nettoindkomst og betalingsevne til statistiske og regnskabsmæssige formål. Desuden præciseres det, at modregning, der gennemføres af SKAT, og indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen kan ske uden partshøring, hvilke indkomstoplysninger der indgår ved indkomstaftrapning, og at SKAT ved skærpet konkurskarantæne kan nægte/inddrage registreringen for moms m.v.

Lovforslaget vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser for det offentlige. Loven skal træde i kraft den 1. april 2016.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Allan Caspersen, tlf. 7237 0317

Høring / Folketingets hjemmeside