Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds

(Justering af erhvervsbeskatningen og tilpasning i forhold til EU-retten m.v.)

Formålet med lovforslaget er at bringe erhvervsbeskatningen i overensstemmelse med EU-retten på tre punkter, hvor det har vist sig, at den gældende lovgivning er i strid med EU-traktatens bestemmelser om de frie bevægeligheder. Lovforslaget indeholder som følge heraf følgende tre forslag:

  • Der foreslås som opfølgning på en dom fra EU-Domstolen en justering af reglerne om genbeskatning af udenlandske underskud fra før 2005 i faste driftssteder, når det faste driftssted afstås koncerninternt.
  • Der forslås en justering af definitionen af datterselskabsaktier som opfølgning på en anden dom fra EU-Domstolen. Justeringen medfører, at danske selskaber er skattefrie af afkast på datterselskabsaktier, uanset hvor datterselskabet er hjemmehørende, når blot datterselskabet er selskabsskattepligtigt i hjemlandet.
  • Der foreslås som følge af EU-retten en nedsættelse af indkomstbeskatningen af udenlandske selskaber, der modtager udbytter fra danske selskaber. Det foreslås, at satsen nedsættes fra 27 pct. til 22 pct. svarende til selskabsskattesatsen for 2016.

Herudover indeholder lovforslaget tre mindre justeringer af erhvervsbeskatningen:

  • Der foreslås en justering, som medfører, at foreninger, havne, vandforsyningsselskaber m.v. får mulighed for at opnå en begrænset indtægt ved salg af el til nettet, uden at de generelt anses for at drive elvirksomhed.
  • Det foreslås, at lov om investeringsfonds ophæves, da investeringsfondsordningen er udfaset.
  • Der foreslås en teknisk justering af indgrebet mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen, som blev gennemført i 2014.

Det skønnes, at de foreslåede justeringer samlet set vil indebære et varigt mindreprovenu på ca. 65 mio. kr. årligt efter tilbageløb og adfærdsændringer.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Jesper Leth Vestergaard, tlf 7237 3430

Høring