Forslag til lov om ændring og senere ophævelse af lov om afgift af kvælstofoxider og om ændring af forskellige andre love

(Tilretning af bundfradraget i NOx-afgiften og senere ophævelse af NOx-afgiftsloven, indførelse af forbrugsregistrering for afgifterne på affaldsvarme og tilretning af visse miljø- og energiafgifter)

I regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” fra juni 2015 fremgår det, at regeringen vil gøre det lettere og billigere at drive virksomhed i Danmark. Regeringen ønsker at skabe bedre vilkår for virksomheder i Danmark bl.a. ved at sænke skatter og afgifter for erhvervslivet. Derfor foreslår regeringen at afskaffe NO-afgiften med virkning fra og med den 1. juli 2016.

Forslaget skønnes at medføre et umiddelbart mindreprovenu på ca. 420 mio. kr. i 2016 og ca. 840 mio. kr. i 2017. Mindreprovenuet efter tilbageløb og adfærd skønnes at udgøre ca. 480 mio. kr. i 2017.

En ophævelse af NO-afgiften indebærer både umiddelbare økonomiske og administrative lettelser for erhvervslivet, og en økonomisk lempelse for husholdninger. Ud af den umiddelbare lempelse på ca. 840 mio. kr. skønnes erhvervslivet at opnå en umiddelbar lempelse på ca. 460 mio. kr., mens husholdningerne skønnes at få en umiddelbar lempelse på ca. 380 mio. kr. 

Indtil NO-afgiftsloven ophæves, foreslås det at tilpasse bundfradraget i NO-afgiften. EU-Kommissionen har godkendt bundfradraget i NO-afgiften som lovlig statsstøtte under forudsætning af, at der altid som minimum betales 20 pct. i NO-afgift. Danmark er over for EU-Kommissionen forpligtet til at sikre, at loven lever op til betingelserne i statsstøttegodkendelsen. På den baggrund foreslås det, at der skabes hjemmel i loven til at sikre, at der altid som minimum betales 20 pct. i NO-afgift, dvs. 20 pct. af afgiften uden bundfradrag.

Det foreslås herudover, at der indføres mulighed for, at virksomheder med et stort varmeforbrug kan forbrugsregistreres for afgifterne på affaldsvarme på samme vilkår, som er gældende i forhold til forbrugsregistrering for eksempelvis kulbaseret varme. Dermed kan virksomhederne afgiftsfrit modtage affaldsvarme fra deres varmeleverandør og afregne afgiften netto til SKAT efter afgiftsperiodens udløb. Forslaget indebærer en likviditetsmæssig fordel for de berørte virksomheder. 

Der foreslås endvidere foretaget tekniske justeringer i en række afgiftslove.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Rikke Kure Wendel, tlf. 7237 1251

Høring