Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven

(Indførelse af land-for-land rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktivet om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og konsekvensændringer som følge af ophævelse af rentebeskatningsdirektivet)

Transfer pricing dokumentation anvendes ved vurderingen af, om priser og vilkår for koncerninterne transaktioner er fastsat i overensstemmelse med armslængdeprincippet. De fleste lande kræver dokumentation i et eller andet omfang. Det er væsentligt, at disse dokumentationskrav standardiseres - også af hensyn til virksomhederne. OECD har som led i projektet om base erosion and profit shifting udarbejdet et opdateret sæt af dokumentationskrav. Det foreslås, at Danmark følger standarden.

OECD anbefaler, at dokumentationen fremover skal bestå af tre dele. En fællesdokumentation (master file) indeholdende standardiseret information relevant for alle enheder i en koncern, og en landespecifik dokumentation (local file), som henviser specielt til kontrollerede transaktioner foretaget af den lokale skattepligtige enhed. Tredje del er en såkaldte land-for-land rapport. Det foreslås, at den eksisterende regel om transfer pricing dokumentation udvides, således at store danske multinationale koncerner får pligt til at udarbejde og indgive land-for-land rapporter. Land-for-land rapporten vil medføre, at multinationale koncerner årligt skal rapportere om deres økonomiske aktivitet i alle de lande, hvor koncernen opererer. Rapporten skal bl.a. indeholde oplysninger om koncernens globale allokering af indkomst og hvor der betales skat. Det foreslås, at danske multinationale koncerner med en årlig omsætning på mindst 5,6 mia. kr. forpligtes til at udarbejde land-for-land rapporter i overensstemmelse med den internationale standard.

I 2014 offentliggjorde OECD en global standard for indberetning og udveksling af kontooplysninger. Rådet vedtog den 9. december 2014 en ændring af direktivet om administrativt samarbejde på beskatningsområdet, som implementerer standarden. Det foreslås at gennemføre denne standard i dansk ret. Som følge af overgangen til denne nye standard bliver rentebeskatningsdirektivet ophævet, og derfor foreslås det, at den danske implementering af dette direktiv ophæves.

Lovforslaget vurderes at ville styrke SKATs kontrol indsats og kan derfor i et vist omfang medføre et merprovenu, der dog ikke lader sig kvantificere.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Jesper Leth Vestergaard, tlf. 7237 3430