Forslag til lov om ændring af lov om afgift

(Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne om skattefri spaltning, fradrag for livsforsikringsselskabers særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier, samt ændring af reglerne om sambeskatning i forbindelse med konkurs)

Lovforslaget gennemfører en del af regeringens aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark, hvor det er aftalt, at lempe elafgiften for forlystelser. Ved ændringen opnås en betydelig lempelse i elafgiften for forlystelser på godt 90 øre pr. kWh i 2017.

Herudover foreslås det at lempe enkelte elementer af erhvervsbeskatningen, således, at livsforsikringsselskaber fortsat har fradrag for særlige bonushensættelser, og koopera-tionsbeskattede andelsforeninger fremadrettet kan opgøre værdien af deres unoterede aktier på basis af den skattemæssige indre værdi.

Derudover skal lovforslaget sikre, at skattereglerne virker efter hensigten, og at der ikke sker en utilsigtet anvendelse af reglerne.

På baggrund heraf ændres fusionsskattelovens regler om skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT, hvilket skal medvirke til, at der ikke kan ske omgåelse af en eksisterende værnsregel. Endvidere sikrer lovforslaget, at konkursramte selskabers skattemæssige un-derskud i konkursåret ikke skal kunne udnyttes af tidligere koncernforbundne selskaber. Denne ændring sikrer samtidig, at der ikke opstår tvivl om, hvorvidt indkomsten for den pågældende periode tillige anses for konkursindkomst efter konkursskatteloven.

Lovforslaget vurderes samlet set at medføre et varigt mindreprovenu på ca. 20 mio. kr. årligt efter tilbageløb og adfærd.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Jeanne Nielsen, tlf. 7237 0910

Høring