L 41 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, og selskabsskatteloven

Resumé af forslag til Lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, og selskabsskatteloven (Udvidelse af kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag og forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten)

Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har i juni 2014 indgået en aftale om en vækstpakke, der indeholder en række initiativer rettet mod bedre regulering, styrket virksomhedsservice, forskning og uddannelse samt bedre erhvervsbeskatning mv.

De enkelte initiativer i aftalen om vækstpakken er indgået med tilslutning fra forskellige partier. Nærværende lovforslag vedrører befordringsfradrag i yderområder og forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten. Regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti er enige om at gennemføre disse initiativer.

Lovforslaget indeholder for det første et forslag om at udvide kredsen af yderkommuner, hvor pendlere kan opnå forhøjet befordringsfradrag. Udvidelsen sker på baggrund af regeringens nye definition af yderområder til brug for fordeling af EU-midler til regionalfondsprogrammet og socialfondsprogrammet for 2014-2020. Kredsen af omfattede kommuner udvides hermed fra 16 til 25, når der medregnes to kommuner, der opfylder de gamle kriterier, men ikke de nye.

Lovforslaget indeholder for det andet et forslag om gradvis forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten fra 13,41 pct. til 15,24 pct. i perioden 2014-2016 for at øge kommunernes økonomiske tilskyndelse til at fastholde og tiltrække virksomheder.

Forslaget om udvidelse af kredsen af kommuner med forhøjet befordringsfradrag skønnes årligt at medføre et umiddelbart mindreprovenu på ca. 45 mio. kr. og ca. 35 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd.

Forslaget om forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten skønnes at reducere det statslige selskabsskatteprovenu med ca. 120 mio. kr. i finansåret 2017 stigende til ca. 750 mio. kr. fra og med finansåret 2019. Forøgelsen af det kommunale selskabsskatteprovenu vil medføre en tilsvarende nedsættelse af statens udgift til bloktilskud til kommunerne.

Høring / Folketingets hjemmeside