L28 (Folketingsåret 2011-12)

Forslag til lov om ændring af pensionsafkast­beskatningsloven, pensionsbeskatningsloven samt lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove - resumé

(Beskatning af en standardiseret sats for formueforvaltningsomkostninger udmøntet ved en forhøjelse af skattesatsen for pensionsafkast, nedsættelse af loftet for indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension m.v.)

Folketinget har den 21. december 2011 vedtaget L 28. Lovforslaget er en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten.

I forhold til det fremsatte lovforslag er fradraget for formueforvaltningsomkostninger i pensionsafkastbeskatningsloven udgået, og loftet for indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension m.v. i pensionsbeskatningsloven er nedsat med yderligere 5.000 kr. fra 55.000 kr. til 50.000 kr.

I pensionsafkastbeskatningslovener der indført beskatning af en standardiseret sats for formueforvaltningsomkostninger udmøntet ved en forhøjelse af skattesatsen for pensionsafkast på 0,3 pct. enhed af pensionsafkast-skattegrundlaget med virkning fra 2012. Skattesatsen for pensionsafkast er dermed forhøjet fra 15 pct. til 15,3 pct.

I pensionsbeskatningsloven erloftet for fradragsberettigede indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension nedsat fra årligt 100.000 kr. til 50.000 kr. med virkning fra 2012.

Nedsættelsen af loftet tilskynder blandt andet til at benytte livsvarige alderspensionsordninger i stedet for mere kortsigtet opsparing.

I en overgangsperiode er der bortseelsesret for arbejdsgivers obligatoriske indbetalinger til arbejdsmarkedspensionsordninger, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, selvom indbetalingerne overstiger beløbsgrænsen på 50.000 kr. Overgangsperioden gælder til med det indkomstår, hvor næste generelle overenskomstfornyelse sker, dog ikke senere end indkomståret 2015. For personer med bagudforskudt indkomstår 2012 udskydes nedsættelsen af loftet til indkomståret 2013.    

Med lovændringen opnås et merprovenu på 2.290 mio. kr. i 2012 og 2.310 mio. kr. i 2013 (efter automatisk tilbageløb). Målt i varig virkning skønnes lovændringen at medføre et merprovenu på ca. 520 mio. kr. årligt.

Lovforslaget blev vedtaget med stemmer fra Socialdemokraterne, Radiale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti stemte imod.

Lov nr. 1378 af 28. december 2011 om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven (Beskatning af en standardiseret sats for formueforvaltningsomkostninger udmøntet ved en forhøjelse af skattesatsen for pensionsafkast, nedsættelse af loftet for indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension m.v.) er trådt i kraft den 1. januar 2012.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Jakob Nielsen tlf. 72 37 32 58 og chefkonsulent Anders Nielsen tlf. 72 37 33 28. 

Høring / Folketingets hjemmeside