L170 (Folketingsåret 2011-12)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

(Skattefri familie- og vennetjenester og skattefritagelse af visse persongruppers indtægter ved arbejde i private hjem samt initiativer mod sort arbejde m.v.)

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2012 har regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) sammen med Enhedslisten indgået aftale om en "pakke vedr. sort arbejde".

Indsatsen overfor det sorte arbejde besværliggøres af en uoverensstemmelse imellem den nuværende lovgivning og den brede folkelige opfattelse af begre­bet sort arbejde. Der foreslås derfor nogle initiativer, der reducerer denne gråzone for derigennem at opnå en bredere accept af, at myndighederne så går hårdere til værks, når det gælder det mere organiserede og systematiske sorte arbejde. Det hører med til en forstærket indsats over for det sorte arbejde, at det ikke må føles alt for trygt at engagere sig som køber eller udbyder af sort arbejde. Der foreslås derfor også initiativer, der skal sikre en højere grad af synlighed og gennemsigtighed i forhold til det sorte arbejde.

Lovforslaget indeholder følgende elementer i henhold til finanslovsaftalen:

 • Det foreslås at tydeliggøre reglerne for skattefrihed, når borgere hjælper venner og familie.
 • Forslag om nye regler om skattefritagelse, når unge under 16 år modtager betaling for arbejde udført i private hjem. Det gælder småopgaver som f.eks. hundeluftning og børnepasning.
 • Nye regler om skattefritagelse, når folkepensionisters indtægter på op til 10.000 kr. årligt modtages som betaling for hjælp i private hjem som f.eks. børnepasning, have- og husholdningsarbejde, vedligehold og småreparationer på boligen.
 • Forslag om krav om digital betaling ved køb af ydelser over 10.000 kr.

Herudover indeholder lovforslaget følgende yderligere elementer vedrørende sort arbejde:

 • Forslag om hjemmel til, at der kan foretages kontrol på privat grund uden retskendelse, når der synligt kan konstateres udendørs aktiviteter af professionel karakter.
 • Forslag om, at arbejdsudøvende får pligt til på arbejdsstedet på SKATs forlangende at oplyse CPR-nr. og forevise gyldig legitimation.
 • Forslag om, at vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons (gulpladebiler) skal være forsynet med navn eller logo mv.
 • Forslag om, at der på byggepladser indføres obligatorisk skiltning for entreprenører og håndværkere.

Ud over disse forslag vedrørende sort arbejde, indeholder forslaget følgende elementer:

 • Forslag om omvendt betalingspligt efter momsreglerne ved handel med metalskrot.
 • Forslag om hjemmel til etablering af HentSelv, som indebærer, at en borger over for SKAT kan give et samtykke til, at konkrete data, kan overføres til f.eks. en bank i forbindelse med en låneansøgning.
 • Forslag om en ny overgangsbestemmelse til Forårspakken 2.0, for så vidt angår godskrivning af indeholdt arbejdsmarkedsbidrag for personer med bagudforskudt indkomstår.
 • Forslag om ændring af fradragstidspunktet i BoligJobordningen, således at skattepligtige, der har fået udført fradragsberettiget arbejde i 2011, også kan få fradrag i indkomståret 2011, selvom betalingen først er sket i januar eller februar 2012. Tilsvarende vil fradragsberettiget arbejde udført i 2012, der først er betalt i januar eller februar 2013, også give fradrag i indkomståret 2012.

Lovforslaget skønnes samlet set at medføre et merprovenu, der dog ikke kan kvantificeres nærmere.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Louise Hansen, tlf. 7237 3331

Høring / Folketingets hjemmeside