L79 (Folketingsåret 2010-11)

Lov om ændring af lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag - resumé

Lovforslaget har til formål at sikre, at modtagere af børnefamilieydelse og børnetilskud har en reel tilknytning til det danske samfund for at kunne opnå den fulde ydelse.

Der er derfor opnået enighed om at indføre et optjeningsprincip for børnefamilieydelse og børnetilskud, således at ydelsesmodtageren skal have haft bopæl eller beskæftigelse i Danmark i to år inden for de seneste 10 år for at få fuld ydelse.

Ændringen betyder, at der vil være optjent ret til 25 pct. af den fulde ydelse efter et halvt års bopæl eller beskæftigelse i Danmark og 50 pct. efter et år osv. Efter to års bopæl eller arbejde i Danmark vil der således være optjent ret til fuld ydelse.

Indførelsen af optjeningsprincippet har virkning fra 1. januar 2012.

Det er samtidig vedtaget at styrke kommunernes kontrol med udbetalinger af børnefamilieydelse og børnetilskud til udlændinge gennem et forbedret datagrundlag til de kommunale sagsbehandlere og udvidet modregningsadgang i skyldig børnefamilieydelse.

Indkomstregistret udbygges med en advis-ordning, så det vil være muligt for den kommunale sagsbehandler at abonnere på en kendt personkreds og automatisk få besked, når der er ændringer i indkomst- eller ansættelsesforhold. Endvidere udvides adgangen til at modregne restancer i børnefamilieydelsen til også at omfatte eksisterende skyldig børnefamilieydelse.

Initiativerne vurderes at reducere uberettigede udbetalinger af børnefamilieydelse og børnetilskud med ca. 5 mio. kr.

Den 17. december 2010 blev L 79 endeligt vedtaget af Folketinget og kundgjort i Lovtidende A den 23. december 2010 (lov nr. 1609 af 22. december 2010).

Lovforslaget er en del af aftalen om finansloven for 2011 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne.

Loven træder i kraft den 1. januar 2011. Den del af loven, der omhandler optjeningsprincippet, har dog først virkning fra den 1. januar 2012.

For lovforslaget stemte Venstre, Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne og Liberal Alliance. Imod stemte Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og UFG.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Maria Eun Hansen, tlf. 723-73349

Høring / Folketingets hjemmeside