L208 (Folketingsåret 2010-11)

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice - resumé

(Forsøgsordning med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet)
Lovforslaget udmønter den del af aftalen af 18. maj 2011 mellem Regeringen(Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en BoligJobplan, der indfører et skattemæssigt fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Ordningen indføres som et forsøg fra den 1. juni 2011 til og med 2013. Forsøgsordningen skal gøre det billigere for danskerne at få udført serviceydelser i hjemmet - både ude og inde. Det gælder tidskrævende dagligdagsopgaver som f.eks. rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde. Samtidig tilgodeser forsøgsordningen behovet for bedre boliger og mere energieffektive boliger, idet der også gives fradrag for lønudgifter til reparationer og udvendig vedligehold, som f.eks. udskiftning af vinduer, tag, isoleringsarbejde mv.

Som led i aftalen om fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet skal der endvidere ske tilpasning af den nuværende hjemmeserviceordning. Det skal sikres, at ingen, der i dag benytter ordningen, stilles ringere ved den foreslåede ændring.

Skattefradraget udformes som et ligningsmæssigt fradrag, hvilket svarer til et tilskud på ca.1/3 af lønudgiften i en gennemsnitskommune.

Fradraget for lønudgifter til serviceydelser i hjemmet gives til personer der er fyldt 18 år og kan maksimalt udgøre 15.000 kr. årligt pr. person.

Ordningen omfatter personer i både ejer- og lejeboliger. Det er hensigten, at ordningen får en administrativ løsning, som ikke er mere besværlig end f.eks. internethandel.

Hvad angår hjemmeserviceordningen, vil personer, der indenfor de seneste 3 år har benyttet den gældende hjemmeserviceordning, fremover kunne benytte den indenfor de i dag gældende rammer. Personer, der endnu ikke har benyttet sig af ordningen i år, men som benytter den inden den 1. september 2011, vil også få ret til fremover at benytte ordningen. Det vil fremover være en forudsætning for at få udbetalt tilskud, at man har fået udbetalt tilskud det foregående kalenderår.

Efter tilbageløb og virkninger på arbejdsudbuddet skønnes finansieringsbehovet i forbindelse med forsøgsordningen med stor usikkerhed at beløbe sig til godt 1 mia. kr. for indkomståret 2011 og til ca. 1¾ mia. kr. i 2012 og 2013. Forslaget om at reducere hjemmeserviceordningen skønnes at medføre et provenu på ca. 35 mio. kr. i 2011 og ca. 70 mio. kr. årligt i 2012 og 2013.

Yderligere oplysninger: Journalister: SKATs pressefunktion 72 37 09 00 Borgere: SKATs hovednummer 72 22 18 18

Folketingets hjemmeside