L132 (Folketingsåret 2010-11)

Forslag til lov om dobbeltbeskatnings-overenskomst mellem Danmark og Kuwait - resumé

Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Kuwait. Overenskomsten blev underskrevet den 22. juni 2010, men den kan først endeligt tiltrædes fra dansk side, når Folketinget har vedtaget en lov herom.

Overenskomsten indeholder regler for, hvornår Danmark henholdsvis Kuwait kan beskatte forskellige former for indkomst, som en person eller et selskab, der er hjemmehørende i den ene stat (bopælssta­ten), modtager fra den anden stat (kildestaten), og om hvordan dobbeltbeskatning undgås.

Efter overenskomsten kan kildestaten ikke beskatte udbytter, som et datterselskab i denne stat udlodder til et moderselskab i den anden stat, hvis moderselskabet ejer mindst 25 pct. af kapitalen i datterselskabet i mindst et år. Det samme gælder, hvis modtageren er den anden stat, denne stats centralbank eller en offentlig institution i den anden stat. Kildestaten kan beskatte udbytter med 5 pct., hvis modtageren er en pensionskasse i den anden stat. I alle andre tilfælde kan kildestaten beskatte udbytter med 15 pct., hvis modtageren er hjemmehørende i den anden stat.

Efter overenskomsten kan renter kun beskattes i modtagerens bopælsstat.

Royalties kan beskattes i kildestaten med 10 pct., hvis modtageren er hjemmehørende i den anden stat.

Kuwait har dog regler om skattefritagelse i vidt omfang. Det er derfor aftalt, at Danmark alligevel kan opkræve en skat på 15 pct. af udbytter fra danske datterselskaber til kuwaitiske moderselskaber, hvis den kuwaitiske skat af disse udbytter er under 15 pct. Overenskomsten har også regler om, at Danmark kan beskatte renter og royalties, der betales her fra landet til kuwaitiske selskaber, hvis disse selskaber i overvejende grad ejes af personer og selskaber uden for dette land, og disse personer og selskaber ikke kunne få den danske skat nedsat, hvis beløbene var betalt direkte.  

Offentlige ydelser (herunder sociale pensioner) kan beskattes i kildestaten. Det samme gælder for private pensioner, hvis kildestaten har givet fradrag for indbetalingerne.

Dobbeltbeskatning ophæves ved credit-metoden, så Danmark som bopælsstat nedsætter sin skat af indkomst fra Kuwait med den skat, der er betalt i Kuwait af denne indkomst. Nedsættelsen kan dog højst udgøre et beløb svarende til den danske skat, der falder på den kuwaitiske indkomst.

Lovforslaget skønnes at medføre administrative merudgifter på ca. 500.000 kr. til systemtilretning. Der har ikke EU-retlige konsekvenser. Dets økonomiske konsekvenser for erhvervslivet skønnes at være begrænsede.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Sven Ulstrup, tlf. 7237 3418

Folketingets hjemmeside