L15 (Folketingsåret 2009-10)

Forslag til lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig - resumé

Folketinget har den 24. november 2009 vedtaget lovforslaget med enstemmighed. Hermed har Folketinget givet sit samtykke til, at regeringen tiltræder 4 protokoller, som ændrer de danske dobbeltbeskatningsoverenskomster med Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig.

Protokollerne er indgået som led i det internationale arbejde med at bekæmpe skadelig skattepraksis. Protokollerne medfører, at overenskomsternes artikel om informationsudveksling bringes i overensstemmelse med den tilsvarende artikel i den seneste OECD-model til dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Artiklen om informationsudveksling medfører generelt, at myndighederne i en stat kan anmode myndighederne i en anden stat om oplysninger, som den førstnævnte stats myndigheder ikke selv kan fremskaffe på eget territorium, og som har betydning for korrekt fastsættelse af denne stats beskatning. Så skal den anden stats myndigheder videresende de ønskede oplysninger til de førstnævnte myndigheder og om nødvendigt først indhente oplysningerne på den anden stats territorium.

Artiklen om informationsudveksling i de fire overenskomster tillader, at en stat kan afvise at videregive oplysninger fra f.eks. pengeinstitutter. Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig har bankhemmelighed og har derfor hidtil ikke villet udveksle bankoplysninger.

OECD har gennem mange år arbejdet for, at bankhemmelighed ikke skal hindre effektiv skattekontrol, f.eks. ved international informationsudveksling.

De fire stater har nu ændret politik og accepter, at myndighederne også skal videregive bankoplysninger til en anden stats myndigheder, når de bliver anmodet herom, og når der er aftale herom med den anden stat.

Danmark har derfor indgået protokoller med de fire stater, hvorefter deres myndigheder skal indhente oplysninger fra deres pengeinstitutter og videregive oplysningerne til de danske myndigheder til brug i danske skattesager. Der er dog kun pligt til videregivelse af oplysninger efter anmodning fra de danske myndigheder, som skal begrunde anmodningen.

Protokollerne medvirker til at sikre, at danske skattemyndigheder får bedre muligheder for at sikre en korrekt dansk beskatning. Protokollerne er med at reducere mulighederne for at holde formue og dermed indkomst skjult for de danske myndigheder.

Gennemførelse af protokollerne skønnes at ville få begrænsede erhvervsmæssige konsekvenser. For så vidt angår Luxembourg skønnes ændringsprotokollen at medføre et varigt merprovenu på ca. 40 mio. kr. årligt.

Loven træder i kraft den 15. december 2009. Herefter vil Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig blive underrettet om, at forudsætningerne for, at protokollerne om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne kan træde i kraft, er opfyldt fra dansk side.   

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Sven Ulstrup, tlf. 3392 3766

Folketingets hjemmeside