L71 (Folketingsåret 2008-09)

Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto - resumé

(Mulighed for fuld fradragsret for indskud på iværksætterkonto)

Lovforslaget blev vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 19. december 2008.

Med loven er der indført en ny opsparingsordning i etableringskontoloven - en iværksætterkonto. Indskud på en iværksætterkonto kan fradrages ved opgørelsen af den personlige indkomst. Dermed får fradrag for indskud på en iværksætterkonto en skatteværdi på op til 59,7 pct. Til gengæld vil der ikke, når midlerne anvendes, være mulighed for yderligere afskrivninger eller fradrag. Loven skaber bedre rammer for personer, der vil spare op til start af egen virksomhed. Loven er et led i udmøntningen af globaliseringspuljen for 2008-2012.

Det skønnes med en vis usikkerhed, at loven medfører et varigt provenutab på ca. 15 mio. kr. årligt. 

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 2009. Loven blev vedtaget med stemmer fra V, KF, S, DF, RV og LA. 

Yderligere henvendelse om lovændringen til Peter Lausten Hansen, tlf. 3395 1758 eller Simon Kjær Poulsen, tlf. 3392 4417

Høring / Folketingets hjemmeside