L41 (Folketingsåret 2008-09)

Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven - resumé

(Ny valgfri metode for opgørelse af det skattepligtige afkast af pensionsordninger i pensionsinstitutter, justering af reglerne for udenlandske pensionsordninger m.v.)

Lovforslaget er vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 18. december 2008.

Ved omlægningen af pensionsbeskatningssystemet i 2007 blev skattebegunstigelsen efter pensionsbeskatningsloven udvidet til også at omfatte indbetalinger til pensionsordninger oprettet i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pengeinstitutter i lande inden for EU/EØS. Desuden blev pensionsafkastbeskatningsloven affattet på ny, da det ikke var muligt at bibeholde skattepligten på institutniveau for ordninger i livsforsikringsselskaber og pensionskasser m.v., idet dansk beskatningsret ikke kan udstrækkes til udenlandske pensionsinstitutter. Efter den nye pensionsafkastbeskatningslov blev skattepligten omlagt fra institut- til individniveau, således at skattepligten som hovedregel påhviler de enkelte indehavere af pensionsordninger.

Omlægningen var en følge af EF-Domstolens underkendelse af de danske pensionsbeskatningsregler i dom af 30. januar 2007 i sag C-150, Kommissionen mod Danmark.

Loven har til formål at foretage en række justeringer i form af mindre ændringer og præciseringer af de regler om omlægning af pensionsbeskatningssystemet, der blev gennemført i 2007. For så vidt angår pensionsafkastbeskatningsloven skal særligt fremhæves indførelsen af en alternativ opgørelsesmetode af beskatningsgrundlaget for pensionsafkastskatten, der giver pensionsinstitutterne mulighed for at opgøre beskatningsgrundlaget for de forsikrede på en mere enkel og direkte måde. Efter den alternative opgørelsesmetode sker der som udgangspunkt kun beskatning af kontorenten, dvs. aftalt rente og rentebonus, der tilskrives den forsikredes depot.

De fleste ændringer har virkning fra 2010.

Loven sikrer, at pensionsbeskatningsreglerne bliver i overensstemmelse med den tiltænkte udformning ved omlægningen af de danske pensionsbeskatningsregler, som blev vedtaget af Folketinget i december 2007.

Loven har derfor ingen egentlige provenumæssige konsekvenser.

Loven er vedtaget med stemmer fra V, KF, S, DF, SF, RV og LA.

Yderligere henvendelse: chefkonsulent Hardy Pedersen, tlf. 3392 4502 og specialkonsulent Anders Nielsen, tlf. 3392 4487

Høring / Folketingets hjemmeside