L197 (Folketingsåret 2008-09)

Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og andre forskellige love - resumé

(Forenkling af reglerne om opkrævning af arbejdsmarkedsbidrag og konsekvensændringer som følge af Forårspakke 2.0 m.v.)

Folketinget vedtog den 28. maj, lovforslag L 197, som et led i aftalen af 1. marts 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om Forårspakke 2.0.

Loven går først og fremmest ud på at integrere arbejdsmarkedsbidraget (AM-bidraget) i det almindelige personskatteopkrævningssystem.

Arbejdsmarkedsbidrag

  • Flytning af reglerne om indeholdelse af AM-bidrag fra arbejdsmarkedsbidragsloven til kildeskatteloven.
  • Integrering af reglerne om beregning og opkrævning af AM-bidrag med de almindelige regler i kildeskatteloven om blandt andet beregning af slutskat, opkrævning af restskat med restskattetillæg og udbetaling af overskydende skat med procentgodtgørelse.
  • Konsekvensændringer som følge af den samtidige vedtagelse af ny arbejdsmarkedsbidragslov.

Ændringerne har virkning fra og med indkomståret 2011.

Loven indeholder herudover en række andre ændringer:

Personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

  • Konsekvensændring af beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens § 20, samt konsekvensændringer af reglerne om opgørelse af indtægtsgrundlaget for beregning af en række sociale ydelser.
  • Ændring af trækprocenten fra 60 til 55, hvis et skattekort ikke foreligger ved udbetaling af A-indkomst.
  • Indarbejdelse af den skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter i slutopgørelsen samt konsekvenserne af ordningen med den skattefri kompensation for reglerne i dødsboskatteloven.

Ændringerne har virkning fra og med indkomståret 2010.

Arbejdsmarkedets Tillægspension og hjemmeserviceordningen

  • Ændring af ATP-loven, hvorefter genoptagelse af indbetalinger til SP-ordningen fremover  kræver en aktiv politisk beslutning i form af lovgivning. Ændringen skal ses i lyset af beskæftigelsesministerens lovforslag L 168, som Folketinget vedtog den 19. maj i år, om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og lov om beskatning af pensionsordninger m.v. (Særlig udbetalingsmulighed for indestående i Særlig Pensionsopsparing som led i aftale om forårspakke 2.0). Herudover indeholder ændringerne af ATP-loven konsekvensændringer som følge af den nye lov om arbejdsmarkedsbidrag.
  • Ændring af lov om hjemmeservice, således, at det bliver muligt for økonomi- og erhvervsministeren at fastsætte nærmere regler for, hvordan bidraget for hjemmeservice skal beregnes. Der gives derudover mulighed for at ændre bidragets størrelse administrativt, ligesom det bliver muligt administrativt at fastlægge det maksimale beløb, en husstand kan få udbetalt.

Ændringerne har virkning fra og med den 1. januar 2010.

Kontaktperson: Konsulent Tony Gønge Nielsen, dir. tlf. 33 92 45 11

Folketingets hjemmeside