L8 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Forslag til lov om ændring af forskellige energiafgiftslove mv. - resumé

I aftalen om Lavere skat på arbejde, som er indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti den 3. september 2007 fremgår det, at energiafgifterne skal indekseres. Dette lovforslag er en udmøntning af denne del af aftalen.

Regeringen har desuden fremsat og fået vedtaget forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, arbejdsmarkedsfondsloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde), som udmønter aftalens elementer på indkomstskatten.

Formålet med lovforslaget er at fastholde realværdien af energiafgifterne (afgift på el, gas, kul, mineralolie, svovl og CO) for at understøtte de målsætninger, som er fastlagt i klima- og energistrategien. Dette gælder dels målet om at reducere udledningen af drivhusgasser, i overensstemmelse med målsætningerne i Kyoto-protokollen og dels at gøre Danmark mindre afhængig af olie, gas og kul og i højere grad omlægge til mere vedvarende energikilder.

Indeksering af energiafgifterne sikrer, at afgifterne følger den almindelige prisudvikling, så realværdien af afgifterne fastholdes. Satserne opskrives med 1,8 pct. pr. år, svarende til den gennemsnitlige udvikling i nettoprisindekset.

Merprovenuet fra afgiftsforhøjelserne på energi skal finansiere de lavere personskatter i overensstemmelse med aftalen om Lavere skat på arbejde.

Indenfor skattestoppets præmisser er det muligt at forhøje en miljøafgift, hvis det er miljømæssigt ønskeligt, når blot merprovenuet ubeskåret anvendes til at sænke en anden skat eller afgift. Forslaget om indeksering af energiafgifterne overholder således skattestoppet.

Alle Folketingets partier, bortset fra Enhedslisten (EL), stemte for lovforslaget.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Hardy Pedersen, tlf. 3392 4502 og Fuldmægtig Simon Kjær Poulsen, tlf. 3392 4417

Folketingets hjemmeside