L187 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven - resumé

(Fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber)

Folketinget har ved 3. behandlingen den 9. september 2008 vedtaget Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og forskellige andre love. Loven er vedtaget af et enigt Folketing.

Loven har til formål at rette op på en række uhensigtsmæssigheder, som kan give anledning til utilsigtet brug af skattereglerne.

Loven indeholder følgende elementer:

Ændring af reglerne om fraflytterbeskatning af aktier, således at henstandsbeløb forfalder i takt med udbytteudlodninger m.m. og aktieafståelser, hvor der er en lavere beskatning end efter danske regler. Samtidig afskaffes adgangen til omberegning og reglen om ophævelse af fraflytterbeskatningen ved flytning tilbage til Danmark ophæves. I stedet gælder den almindelige regel om indgangsværdier.

Ændring af betingelserne for fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernforbundne selskaber. Loven indebærer, at der i Danmark alene gives fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber, når gevinsten for debitorselskabet er skattepligtig eller omfattet af regler om nedsættelse af uudnyttede, fradragsberettigede underskud og tab. Hermed afskæres muligheden for, at det udenlandske koncernselskabs underskud kan fradrages to gange, dels i Danmark, dels i udlandet.

Loven vil forhindre utilsigtede provenutab.

Ændringerne har virkning fra og med fremsættelsesdagen, dvs. den 30. maj 2008. Begrundelsen er, at et senere virkningstidspunkt vil kunne tilskynde til en hurtig udnyttelse af de utilsigtede virkninger af de gældende regler med deraf følgende risiko for provenutab for det offentlige.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Margrete Kiil,tlf. 3392 4516 (fraflytterbeskatning), og Specialkonsulent Camilla Christensen, tlf. 3392 4765 (fradrag for tab på varekreditter).

Høring / Folketingets hjemmeside