L11 (Folketingsåret 2007-08, 2. samling)

Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto - resumé

(Forbedrede afskrivnings- og fradragsmuligheder)

Lovforslaget er vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen tirsdag den 29. januar 2008.

Loven er et led i aftalen af 2. november 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen. Det fremgår af aftalen, at der afsættes 10 mio. kr. i 2007 og 20 mio. kr. derefter til forbedring af opsparingsmulighederne ved etablering af nye virksomheder. Loven er en udmøntning af de 10 mio. kr.

De gældende regler i etableringskontoloven har til formål at give gode opsparingsmuligheder for personer, der ønsker at etablere selvstændig erhvervsvirksomhed, idet der gives fradrag for indskud på en etableringskonto. Efter etablering af virksomheden sker der en udligning af fradraget ved, at virksomhedens afskrivnings- og fradragsadgang nedsættes på aktiver, der er anskaffet for etableringskontomidler.

Ved loven forbedres etableringskontoordningen ved, at de 10 mio. kr., der er afsat til forbedring af opsparingsmulighederne, anvendes til at forbedre afskrivnings- og fradragsmulighederne efter etablering af virksomheden.

Den nuværende restafskrivning på 30 pct. tilgodeser personer, der efter virksomhedsetablering har en skatteprocent på ca. 52 pct. For personer, der efter etablering bliver topskatteydere, kan det bedre betale sig at foretage investeringen for frie midler med et efterfølgende afskrivningsforløb, hvor der ikke foretages forlods afskrivning.

Det vil forøge incitamentet til at anvende etableringskontoordningen, hvis restafskrivningen forøges. Loven medfører, at restafskrivningen forhøjes til 42 pct. Parallelt hermed forbedres reglerne for indskud, der anvendes til fradragsberettigede omkostninger og aktiekøb.

Det årlige provenutab på sigt ved disse forbedringer af etableringskontoloven skønnes til ca. 10 mio. kr. Heri er indregnet en incitamentsforbedring, der skønnes at øge indskuddene på ordningen med 20-25 pct.

Alle Folketingets partier, bortset fra Enhedslisten, stemte for lovforslaget.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Peter Hansen, tlf. 3395 1758.

Høring / Folketingets hjemmeside