L83 (Folketingsåret 2006-07)

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre skattelove - resumé

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 15. december 2006.

Som et led i aftalen om finansloven for 2007 har regeringspartierne (Venstre og Det Konservative Folkeparti) indgået aftale med Dansk Folkeparti om bedre mulighed for generationsskifte i erhvervslivet.

Parterne ønsker at forbedre mulighederne for generationsskifte i familieejede danske virksomheder.

Reglerne har til formål at mindske likviditetsbelastningen for virksomheder, hvis kapital er bundet i bygninger, maskiner, igangværende arbejder m.v., når virksomheden overdrages til nære slægtninge eller ledende medarbejdere.

Parterne er derfor enige om at ændre den såkaldte pengetanksregel, således at et generationsskifte med skattemæssig succession kan ske, når andelen af finansielle aktiver eller indtægter i virksomheden udgør op til 75 pct.

Reglerne vil blandt andet forbedre mulighederne for, at velkonsoliderede familieejede erhvervsvirksomheder kan begå sig i konkurrencen med f.eks. kapitalfonde. Reglerne vil forbedre virksomhedsejernes muligheder for, at de kan overdrage deres virksomheder til familiemedlemmer og nære medarbejdere i stedet for at lade kapitalfonde overtage dem.

I dødsboskatteloven, virksomhedsskatteloven, pensionsbeskatningsloven og etableringskontoloven er der regler med samme afgrænsning af virksomheder med finansielle aktiver som i aktieavancebeskatningsloven. Grænsen på 50 pct. i disse regler forhøjes også til 75 pct.

Reglerne medfører udskydelse af skattebetalinger og dermed et rentetab for det offentlige svarende til 20 mio. kr. årligt.

Regeringspartierne (V og KF), DF og RV stemte for lovforslaget.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Peter Bak, tlf 3392 4507

Høring / Folketingets hjemmeside