L211 (Folketingsåret 2006-07)

Forslag om ændring af tonnageskatteloven - resumé

(justering af tonnageskatteordningen)

Folketinget har vedtaget L 211 om justering af tonnageskatteordningen. Et flertal i Folketinget bestående af V, KF, DF og RV stemte for forslaget.

Loven er en opfølgning på Økonomi- og Erhvervsministeriets handlingsplan: "Danmark som Europas førende søfartsnation" (Det Blå Danmark), som blev udsendt den 14. marts 2006. Det fremgår af rapporten, at

"Danmark har tilfredsstillende rammebetingelser, der giver erhvervet mulighed for at kunne foretage investeringer og konkurrence på det globale marked. Organisationer i Det Blå Danmark har dog peget på enkelte forhold, der er behov for at se nærmere på. Det drejer sig om beskatning af pool-fees, der betales til det rederi, der administrerer en given pool, avancebeskatning ved salg af tonnagebeskattede skibe samt beskatning af kabelskibe.

Konkret vil regeringen tage initiativ til at analysere konsekvenserne af at lade de udpegede områder omfatte af tonnageskatteordningen med henblik på regeringens overvejelser om et evt. behov for ændringer. Analysearbejdet skal gennemføres i løbet af 2006."

Regeringen har efter at have afsluttet sine analyser indgået aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om rammebetingelserne for søfartserhvervet. Parterne er som tilkendegivet i aftale af 30. marts 2007 bl.a. enige om, at:

"Justere tonnageskatteordningen, således at den omfatter pool-fees samt avancer ved salg af skibe. For avancer med den begrænsning, at den alene vil gælde ved salg af skibe, der omfattes af tonnageskatteordningen fra 1. januar 2007 eller senere, og kontrakter om levering af skibe, hvor skibet er leveret den 1. januar 2007 eller senere.

Ligeledes justeres tonnageskatteordningen om forholdet mellem egen og lejet tonnage, således at bruttotonnagen fra lejede skibe kan være op til 10 gange større end den bruttotonnage, rederiet selv ejer. Endvidere ændres den øvre tidsgrænse for time-chartrede skibe med en købsoption, således at lejeperioden kan være op til 7 år."

Loven sikrer konkurrencedygtige rammebetingelser for rederierhvervet.

Loven indeholder ændringer i den nuværende statsstøtteordning, hvorfor loven er notificeret for EU-kommissionen. Loven træder i kraft, når godkendelse fra EU-kommissionen foreligger.

Loven skønnes at være provenuneutral for det offentlige.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Jesper Leth Vestergaard 3395 4272

Høring / Folketingets hjemmeside