L81 (Folketingsåret 2005-06)

Forslag til Lov om ændring af forskellige miljø- og energiafgiftslove - resumé

(Vedtaget ved 3. behandling den 16. december 2005)

Nedsættelse af afgifterne for kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig el-produktion m.v.(eloverløb)

Forslaget om nedsættelse af afgifterne for kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig el-produktion, uanset om varmen produceres ved el, kul, olie eller gas (eloverløb), er en del af finanslovaftalen for 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti.

Energi- og CO-afgifterne på brændsler til fjernvarmeproduktion reduceres ned mod niveauet for kraftvarme for fjernvarmeleverandører med kraftvarmekapacitet. Energiafgifterne nedsættes 45 kr. pr. GJ svarende til 16,2 øre pr. kWh, og CO-afgiften nedsættes til 5 kr. pr. GJ svarende til 1,8 øre pr. kWh. Den samlede nedsættelse er således 50 kr. pr. GJ svarende til 18 øre pr. kWh.

Afgifterne på el til fjernvarmeproduktion nedsættes til samme niveau for brændsler.

Endelig nedsættes CO-afgiften af el med gennemsnitligt 0,3 øre pr. kWh.

Der opnås betydelige samfundsøkonomiske og miljømæssige fordele, herunder en reduktion af CO2-udledninger på netto 0,4 mio. tons CO2.

Ved ændringsforslag stillet af skatteministeren er der åbnet mulighed for, at centrale kraftvarmeværker kan benytte de nye satser for fjernvarme, selv om der finder elproduktion sted, bl.a. i forbindelse med by-pass.

Samtidig har regeringen indgået aftale med DF, RV S, og SF om at friholde el til fjernvarmeproduktion for PSO-pristillæg i en forsøgsperiode på 4 år. Det er videre aftalt, at bestemmelserne vedr. afgiftslempelser for el til fremstilling af fjernvarme gælder i en forsøgsperiode på 4 år.

På baggrund af erfaringerne indleder parterne senest 3 år efter, at nedsættelsen af afgiften på el til fremstilling af fjernvarme og friholdelse af PSO-pristillæg for el til fremstilling af fjernvarme er trådt i kraft, forhandlinger om en eventuel videreførelse af disse nedsættelser.

Endelig er det aftalt, at den midlertidige afgiftsfritagelse for el, der fremstilles på mindre solcelle-anlæg med en maksimal effekt på 6 kW i ikke erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse, er gjort permanent.

Skatteministeren har stillet ændringsforslag om aftaleelementerne.

Andet

Desuden er vedtaget en række justeringer og forenklinger. De vigtigste er:

Forbrugsregistrering

Der gennemføres visse mindre justeringer i energiafgiftslovenes bestemmelser om forbrugsregistrering. Der er tale om yderligere forenklinger og justering af uhensigtsmæssigheder, der er identificeret efter reglernes ikrafttrædelse.

Lempelse af kvælstofafgift

Videre lempes kvælstofafgiften for kvælstofholdige stoffer anvendt i katalysatorer i lastbiler med det formål at reducere lastbilers udledning af NO.

Mikrokraftvarme

Endvidere forenkles reglerne for mikrokraftvarmeanlægs afgiftspligt.

Svovlafgiftsfritagelse for brændsler der anvendes til produktion af tilsvarende brændsler

Endelig ændres svovlafgiftsloven, idet energiprodukter, der benyttes til produktion af et tilsvarende energiprodukt fritages for svovlafgift. Lovforslaget bringer svovlafgiftsloven i overensstemmelse med EU-retten.

De berørte virksomheder forventer, at reglerne vedrørende forbrugsregistrering og lempelsen af kvælstofafgiften og afgifterne for mikrokraftvarme får virkning fra 1. januar 2006, og derfor skal lovforslaget vedtages inden 1. januar 2006.

Ikrafttrædelse

Den samlede ordning vedr. afgifter af fjernvarme skal godkendes af Kommissionen efter statsstøttereglerne, før ordningen kan træde i kraft.

De øvrige elementer i lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2005 og har virkning fra denne dato.

Vedtagelse

Regeringspartierne samt DF, RV, S, og SF stemte for lovforslaget.

Yderligere henvendelse: Lene Skov Henningsen, tlf.: 3392 4433

Folketingets hjemmeside