L80 (Folketingsåret 2005-06)

Forslag til Lov om ændring af forskellige afgiftslove og ophævelse af lov om afgift af visse flyrejser - resumé

(Vedtaget ved 3. behandlingen den 16. december 2005)

Forslagene er en del af finanslovaftalen for 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti.

Lovforslag L 80 A indeholder følgende element fra finanslovaftalen:

·      Aftrapning af passagerafgiften fra 2006-2007, dvs. halvering af afgiften fra 75 kr. til 37,50 kr. ved afrejse fra og med den 1. januar 2006 og afskaffelse af afgiften pr. 1. januar 2007.

     Forslaget ventes at give staten et umiddelbart provenutab vedrørende 2006 på ca. 273 mio. kr., der stiger til ca. 546 mio. kr. i 2007 (2005-niveau). Rammevilkårene for de danske lufthavne understøttes og grundlaget for flytrafik i Danmark styrkes, herunder grundlaget for de regionale lufthavne, som er vigtige forudsætninger for gode vækstbetingelser for erhvervslivet i hele Danmark.

Aftrapning og senere ophævelsen af passagerafgiften er vedtaget af Folketinget den 16. december 2005 med et flertal bestående af Dansk Folkeparti, Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Lovforslag L 80 B indeholder følgende elementer fra finanslovaftalen:

·      Nedslag i registreringsafgiftsgrundlaget for nye dieselbiler med lavt partikeludslip i 2006-2009 og ophør af registreringsafgiftsnedsættelsen for bagrudevisker og -vasker fra 2007.

     Nettovirkningen i 2006-2009 skønnes samlet til - 90 mio. kr., hvorefter ordningen afskaffes. Samlet skønnes erhvervene at få en samlet lempelse på ca. 35 mio. kr. i hele perioden (2006-2009).

Partikler er meget skadelige for helbredet og forslaget vil være med til at reducere udledningen af partikler fra nye dieselbiler, og dermed skabe bedre miljø og færre helbredsskader.

·      Nedsættelse af de samlede CO- og energiafgifter på overskudsvarme, der afsættes eksternt, fra 55 pct. til 40 pct. ved hjælp af hjælp af en sænkelse af satserne i energiafgiftslovene fra 47,5 pct. til 32,5 pct. af vederlaget.

Forslaget skønnes at medføre et provenutab på 10-15 mio. kr. årligt, alt efter hvor mange overskudsvarme-projekter der vil blive realiseret som følge af lempelsen. Erhvervslivet opnår en økonomisk lempelse for afsætning af overskudsvarme.

Afgiftsnedsættelsen på overskudsvarme skal notificeres for EU-Kommissionen efter EU's statsstøtteregler. Skatteministeren bemyndiges til at sætte loven i kraft, når Kommissionens godkendelse foreligger.

·      Udskydelse af store og mellemstore virksomheders momsangivelse i august med syv dage som følge af, at skolernes sommerferie rykkes i 2006. Det giver de berørte virksomheder og deres ansatte mulighed for bedre at kunne holde ferie sammen med skolesøgende børn og stadig afregne moms rettidigt.

     Forslaget skønnes at mindske statens indtægter med ca. 42 mio. kr. årligt. Forslaget skønnes at give virksomhederne en samlet likviditetsgevinst på ca. 36 mio. kr. årligt.

Forslagene om partikelfiltre, overskudsvarme og momsfrister er vedtaget af Folketinget med et særdeles stort flertal (Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Venstre).

Yderligere henvendelse: Marie Færch, tlf.: 3392 4793

Høring / Folketingets hjemmeside L 80A L 80B