L43 (Folketingsåret 2005-06)

Forslag til lov om anvendelse af dobbeltbeskatningsaftale indgået mellem de danske erhvervsorganisationers kontor i Taipei og Taipeis repræsentationskontor i Danmark - resumé

(Vedtaget ved 3. behandling den 6. december 2005)

Formålet med lovforslaget er gøre det muligt for de danske myndigheder at anvende en dobbeltbeskatningsaftale, som er indgået mellem de danske erhvervsorganisationers kontor i Taipei og Taipeis repræsentationskontor i Danmark. Med denne aftale etableres et arrangement, hvorefter danske virksomheder med aktiviteter på Taiwan og taiwanesiske virksomheder med aktiviteter i Danmark stilles på samme måde, som hvis der havde eksisteret en dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Taiwan.

Danmark følger i lighed med de fleste lande en ét-Kinapolitik. Dette betyder, at Danmark anerkender Folkerepublikken Kina og ikke Taiwan. Ét-Kinapolitikken ligger fast. Den foreliggende aftale berører ikke ét-Kinapolitikken og kan ikke udlægges som en direkte eller indirekte ændring heraf.

De økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem virksomheder i Danmark og på Taiwan er af en sådan karakter, at det vil være ønskeligt, at de skattemæssige forhold kunne reguleres på samme måde, som det ville kunne ske i en dobbeltbeskatningsaftale. Andre lande, der ligesom Danmark anerkender Folkerepublikken Kina, har på tilsvarende måde fundet behov for at kunne regulere de skattemæssige forhold over for taiwanesiske samhandelspartnere. Disse lande har valgt den praktiske løsning, at , at man har ladet erhvervsorganisationer o. lign. indgå aftaler med tilsvarende organisationer på Taiwan, hvorefter det er blevet gjort muligt for de pågældende landes skattemyndigheder at administrere og efterleve aftalerne på samme måde, som havde der været tale om almindelige dobbeltbeskatningsaftaler.

Den foreliggende aftale er udformet efter samme model som de almindelige dobbeltbeskatningsaftaler, idet ordlyden dog er tilpasset efter det særlige forhold, at aftalen ikke indgås mellem to stater, men mellem to private organisationer.

Der er ikke holdepunkter for et præcist skøn over aftalens provenumæssige konsekvenser, men de formodes at være meget begrænsede.

Lovforslaget blev vedtaget ved 3. behandling den 6. december 2005 med tilslutning fra samtlige Folketingets partier. Den pågældende aftale vil herefter kunne finde anvendelse fra og med indkomståret 2006.

Yderligere henvendelse: Specialkonsulent Erik Jørgensen 3392 4409

Folketingets hjemmeside