L21 (Folketingsåret 2005-06)

Forslag til lov om ændring af lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud - resumé

(Vedtaget ved 3. behandlingen den 6. december 2005)

Lovforslaget går ud på at udvide loven om EF-voldgiftskonventionen, så den også omfatter de nye EU-stater.

Voldgiftskonventionen går ud på at løse skattemæssige problemer, hvor skattemyndighederne i to EU-stater er uenige om fastsættelsen af afregningspriser ved intern samhandel mellem forbundne foretagender i de to stater.

I nogle tilfælde vil skattemyndighederne i en stat ikke anerkende de afregningspriser, som et foretagende i denne stat har fastsat ved intern samhandel med et koncernforbundet foretagende i en anden stat, med den begrundelse, at de fastsatte priser afviger fra de priser, som uafhængige foretagender ville aftale. Skattemyndighederne regulerer så den fastsatte pris, hvilket forhøjer den skattepligtige fortjeneste for foretagendet i den pågældende stat. Det kan medføre, at den samme fortjeneste bliver beskattet to gange, med mindre den anden stats skattemyndigheder vil acceptere at nedsætte den skattepligtige fortjeneste for foretagendet i denne stat.

Voldgiftskonventionen medfører, at foretagenderne i sådanne tilfælde kan indbringe sagen for et voldgiftsudvalg, som skal afgøre uenigheden.

De femten hidtidige EU-stater og de ti nye EU-stater har underskrevet en konvention af 8. december 2004, hvorefter voldgiftskonventionen omfatter alle 25 EU-stater.

Forslaget vil afhjælpe danske virksomheders problemer i tilfælde, hvor danske skattemyndigheder ikke kan blive enige med skattemyndighederne i en af de ny EU-stater om at anvende samme afregningspriser ved intern samhandel på tværs af landegrænserne mellem de to forbundne virksomheder. Uden voldgiftskonventionen vil begge virksomheder som nævnt risikere at blive beskattet af samme fortjeneste.

Den foreslåede ændring af loven om voldgiftskonventionen skønnes ikke at have nævneværdige provenumæssige eller administrative konsekvenser.

Lovforslaget blev vedtaget ved 3. behandlingen med tilslutning fra samtlige folketingets partier.

Udvidelsen af voldgiftskonventionen vil få virkning i takt med, at de ny EU-stater også får gennemført lovgivning om konventionen.

 Folketingets hjemmeside