L204 (Folketingsåret 2005-06)

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer - resumè

Med dette lovforslag foreslås det at fritage afbrænding af fiberfraktioner, der fremkommer ved afgasning og separering af husdyrgødning, fra affaldsafgift.

Regeringen ønsker med lovforslaget at fremme en miljørigtig husdyrproduktion gennem fortsat teknologisk udvikling. Med forslaget fjerner man en økonomisk barriere for gennemførelsen af denne udvikling.

Undersøgelser har vist, at der i områder med stor husdyrtæthed er både miljø-, energi- og samfundsmæssige gevinster forbundet med behandling af husdyrgødning efter en ny teknologisk proces. Processen indebærer, at husdyrgødningen først afgasses og siden separeres med henblik på maksimal gødningsudnyttelse og energifremstilling.

Som et væsentligt led i den samlede proces indgår afbrænding af den fiberfraktion, som er til rest efter husdyrgødningens afgasning og separering. Den eksisterende affaldsafgift for afbrænding af husdyrgødning gør imidlertid, at det ikke er driftsøkonomisk rentabelt at etablere anlæg til afbrænding af fiberfraktionen. Affaldsafgiften fungerer dermed som en økonomisk barriere for realisering af de miljø-, energi- og samfundsmæssige gevinster som er forbundet med den samlede proces.

Lovforslaget forventes ikke at medføre nævneværdige provenumæssige konsekvenser.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Louise Bank, tlf. 3392 4496

Høring / Folketingets hjemmeside