L19 (Folketingsåret 2005-06)

Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove - resumé

Formålet med loven er at gennemføre de ændringer af fusionsskattedirektivet, som følger af direktiv 2005/19/EF af 17. februar 2005.

Fusionsskattedirektivet giver mulighed for at udskyde beskatningen af kapitalgevinster ved fusioner, spaltninger, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier, således at selskaber kan foretage grænseoverskridende omstruktureringer uden at udløse skat.

Med ændringerne udvides direktivets anvendelsesområde. Flere af ændringerne gælder dog allerede i Danmark, så der er kun tale om ændrede danske regler på fire områder.

For det første udvides kredsen af selskaber, der kan anvende direktivet. Det gælder også danske selskaber. Udover aktie- og anpartsselskaber kan nu også andre selskaber, der beskattes som aktieselskaber, anvende direktivet.

For det andet kan reglerne om skattefri aktieombytning nu også anvendes, når et selskab erhverver yderligere aktier i et selskab, hvori det i forvejen besidder flertallet af stemmerettighederne.

For det tredje giver loven nye regler om nedslag for udenlandsk skat, når udenlandske selskaber, som Danmark anser for at være skattemæssigt transparente, indgår i omstruktureringer omfattet af direktivet.

For det fjerde  indeholder loven regler for, når et europæisk selskab (SE) eller et europæisk andelsselskab (SCE) flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted fra Danmark til udlandet, og selskabets fulde skattepligt til Danmark ophører. I disse tilfælde gælder tilsvarende regler, som når et udenlandsk selskab flytter selskabets ledelse fra Danmark til udlandet. Det betyder, at der ikke udløses beskatning vedrørende aktiver og passiver, som Danmark har beskatningsretten til efter flytningen. Aktionærerne i selskabet beskattes heller ikke som følge af flytningen.

Yderligere henvendelse: Søren Schou, tlf.: 3392 4446

Høring / Folketingets hjemmeside