L169 (Folketingsåret 2005-06)

Forslag til lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove m.v. - resumé

(Lettelse af administrative byrder)

Loven  går ud på at forenkle en række bestemmelser i forskellige skattelove. Loven skal ses som led i regeringens målsætning om at reducere de administrative byrder for erhvervslivet. Det fremgår af regeringsgrundlaget fra 2001, at de administrative byrder for erhvervslivet skal reduceres med op til 25 pct. inden 2010.

Regeringen har løbende fremsat lovforslag om forenklinger på skatteområdet. En lang række bestemmelser og procedurer inden for skatte- og afgiftslovgivningen er således blevet forenklet og moderniseret i perioden 2002-2005. Loven er en fortsættelse af dette arbejde.

Loven består af følgende elementer:

  1. Lempelse af krav om opbevaring af kassestrimler (bogføringslov og div. afgiftslove).
  2. Objektivering af reglerne om forskudt indkomstår for personer (kildeskattelov).
  3. Ophævelse af pengeinstitutters underretningspligt om arbejdsgiverindbetalt kapitalpension (pensionsbeskatningsloven).
  4. Forlængelse af selvangivelsesfristen for selskaber med fremadforskudt indkomstår (skattekontrolloven).
  5. Præcisering af reglerne om opbevaring af det skattemæssige årsregnskab m.v. (skattekontrolloven).
  6. Lempelse af krav om skæringsdato for regnskabsåret ved skattefri fusion (fusionsskatteloven).

Loven trådte i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende dvs. den 8. juni 2006. De administrative lettelser er af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen foreløbig opgjort til mindst 32 mio. kr. årligt. 

Kontaktpersoner: Konsulent Kurt Hoffritz, tlf. 33 92 47 91 og konsulent Tony Gønge Nielsen tlf. 33 92 45 11.

Høring / Folketingets hjemmeside