L123 (Folketingsåret 2005-06)

Forslag til lov om ændring af ejendomsavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove - resumé

L 123 A

(Udjævningsreserver i kredit- og kautionsforsikringsselskaber, ændrede regler for skov- og ejerboligfordeling m.v.)

Folketinget har vedtaget lovforslaget ved 3. behandling den 20. april 2006.

1. EU's regnskabsregler medfører, at forsikringsselskaber ikke længere kan foretage udjævningshensættelser. I stedet kan kredit- og kautionsforsikringsselskaber foretage henlæggelser til udjævningsreserver. Efter forslaget tillades fradrag for disse henlæggelser.

2. Det foreslås endvidere at lovfæste praksis for fradrag for udgifter til efterforskning af råstoffer i tilknytning til den skattepligtiges erhverv.

3. Endelig foreslås en ændring af vurderingslovens regler om skovfordeling og ejerboligfordeling og en præcisering af henvisninger til vurderingsloven i anden lovgivning.

4. Ændringen af reglerne for kredit- og kautionsforsikringsselskaber skønnes at medføre et engangsprovenutab på ca. 28 mio. kr., hvorved en øget skattebetaling for selskaberne som følge af nye regnskabsregler delvist imødegås.

Forslaget skønnes i øvrigt ikke at have provenumæssige konsekvenser.

5. De foreslåede ændringer af vurderingsloven skønnes, at medføre en administrativ engangsudgift i 2006 på 360.000 kr.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Jens William Grav, tlf. 3392 4539

L 123B

(Afståelse af væsentligt beskadiget fast ejendom)

Folketinget har vedtaget lovforslaget ved 3. behandling den 20. april 2006.

Efter lovforslaget fritages fortjeneste ved afståelse af en ejendom fritages for beskatning, hvis:

  1. Der på ejendommen har været opført et hus, der er blevet væsentligt beskadiget,
  2. beskadigelsen ikke skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra ejeren eller personer i ejerens husstand, og
  3. ejendommen på tidspunktet for beskadigelsen kunne være afstået skattefrit efter parcelhusreglen.

Fortjenesten ved afståelse af grundarealet er kun skattefri, hvis ejendommen afstås senest 1 år, efter at skaden er indtruffet. Det sker for at undgå, at ejeren kan have grundarealet liggende i flere år, uden at der opføres en ny ejendom. For ejendomme, der afstås senest den 30. november 2006 er fristen dog 2 år.

Ændringen har begrænset provenumæssig virkning. Det skyldes, at skattefriheden efter gældende regler kan opnås ved at afstå grunden før rydning.

Loven har virkning for ejendomme, der afstås efter den 18. januar 2006.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Jens William Grav, tlf. 3392 4539

Høring / Folketingets hjemmeside L 123A L 123B