L121 (Folketingsåret 2005-06)

Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove - resumé

(Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver m.v.)

Loven har to formål:

  • At reducere antallet af skatteblanketter til borgerne ved at afskaffe printselvangivelsen og afskaffe udsendelsen af forskudsopgørelsen.
  • At etablere en frivillig gaveindberetningsordning for almenvelgørende foreninger mv.

Loven  skal ses i lyset af Skatteministeriets vision om det selvangivelsesløse samfund og moderniseringen af SKATs it-systemer på borgerområdet, som forventes at være på plads i 2008.

Skatteministeren fastsætter det nærmere ikrafttrædelsestidspunkt for lovens enkelte dele.

Afskaffelse af printselvangivelsen

Efter loven afskaffes printselvangivelsen og i stedet udsende en årsopgørelse til de skatteydere, som hidtil har modtaget en printselvangivelse (ca. 3,9 mio. skatteydere). Hvis SKAT mener, at skatteyderen har noget at selvangive, sender SKAT et oplysningskort med årsopgørelsen, hvorpå skatteyderen kan selvangive. Som hidtil kan borgeren også opfylde sin selvangivelsespligt  ved brug af TastSelv-telefonen eller TastSelv-Internet.

Det forventes, at den nye ordning indføres i foråret 2008.

Afskaffelse af udsendelsen af forskudsopgørelsen

Loven går også ud på at afskaffe udsendelsen af den ordinære forskudsopgørelse i papirform. I stedet bliver skatteyderne på årsopgørelsen generelt informeret om, hvordan SKAT danner forskudsopgørelsen, og at borgeren kan se sin forskudsopgørelse i november måned på SKATs hjemmeside. Skatteyderne kan dog via TastSelv, via personlig henvendelse til SKAT eller via udfyldelse af en afkrydsningsslip på forskudsopgørelsen få tilsendt en papirudgave af opgørelsen for det kommende år.

Ordningen med en afkrydsningsslip på forskudsopgørelsen gælder for de  forskudsopgørelser, der udsendes i 2007. Disse opgørelser forventes at blive de sidste, som udsendes, inden den nye ordning træder i kraft. 

Frivillig gaveindberetningsordning for almenvelgørende foreninger

Endelig går loven ud på at gøre det muligt at etablere en frivillig gaveindberetningsordning for almenvelgørende foreninger mv., således at foreningerne kan indberette modtagne gavebeløb til SKAT, hvorved disse kan blive optrykt på årsopgørelsen.

Kontaktperson: Konsulent Tony Gønge Nielsen, tlf. 33 92 45 11

Høring / Folketingets hjemmeside