L97 (Folketingsåret 2004-05, 2. samling)

Forslag til lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om narkotikaprækursorer - resumé

Narkotikaprækursorer - resumé (lov nr. 326 af 18.05.05)

Formålet med lovforslaget er at give skatteministeren hjemmel til at fastsætte de regler, der er nødvendige for ToldSkats administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om narkotikaprækursorer.

Narkotikaprækursorer er betegnelsen for gængse kemiske varer (stoffer), der har mange lovlige anvendelsesformål, men som også kan anvendes til ulovlig fremstilling af narkotika, herunder ecstacy. 

Administrationen af Det Europæiske Fællesskabs bestemmelser om narko-tikaprækursorer er hidtil sket på grundlag af lov om fremstilling og handel med visse varer, der benyttes ved ulovlig fremstilling og handel med narkotika og psykotrope stoffer fra 1993.  Loven, der foreslås ophævet, gennemførte et direktiv om den interne EU-handel, og visse bestemmelser i en forordning om handlen med tredjelande. Direktivet om den interne handel er erstattet af en forordning, der træder i kraft den 18. august 2005.  Bestemmelserne i den nye forordning svarer i det store og hele til den ordning, der allerede er gennemført i Danmark.

Lovforslaget indeholder i øvrigt - som den gældende lov - bestemmelser om eftersyn i virksomheder og straffebestemmelser.

EU's forordninger om narkotikaprækursorer tager sigte på at sikre en rimelig balance mellem samfundets ønske om at forhindre, at narkotikaprækursorerne anvendes til ulovlig fremstilling af narkotika og erhvervslivets ønske om en handel uden forhindringer.

Yderligere henvendelse: Anne Helene Priemé 7237 0514

Folketingets hjemmeside