L31 (Folketingsåret 2004-05, 1. samling)

Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven og opkrævningsloven - resumé

Lovforslaget går for det første ud på at skabe rammerne for en ordning, hvor virksomhedernes afgivelse af regnskabsoplysninger og skattemyndighedernes udvælgelse til ligning i størst muligt omfang sker digitalt. Forslaget har til formål at effektivisere ligningsarbejdet og at lette virksomhedernes arbejde med at indgive oplysninger til myndighederne. Forslaget er et led i ToldSkats systemmodernisering, jf. Akt. 157 af 17. maj 2004.

For det andet går forslaget ud på med virkning for kalenderåret 2004 at afskaffe virksomhedernes pligt til at underrette ansatte, kunder m.v. om de oplysninger, som virksomhederne har indberettet til ToldSkat. I stedet vil ToldSkat give den enkelte (elektronisk) adgang til de oplysninger, som er indberettet om denne fra 1. marts. Formålet er at lette virksomhedernes administrative byrder.

For det tredje går lovforslaget ud på at ophæve opkrævningslovens bestemmelse om bødestraf i forbindelse med ikke-betaling eller for sen betaling af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - de såkaldte kildeskattebøder. Forslaget skal ses som led i de generelle bestræbelser på at forenkle og rationalisere skattereglerne og skatteadministrationen.

Forslaget skønnes at medføre engangsudgifter på i alt ca. 22 mio. kr. samt anvendelse af 12 årsværk.

Det skønnes, at der vil være en øget årlig belastning af ToldSkats driftsudgifter på i alt 5,3 mio. kr. Til gengæld skønnes der at komme en lettelse i den løbende administration på ca. 10 årsværk i 2005 stigende med ca. 16 årsværk årligt indtil en samlede lettelse på 172 årsværk er opnået.

Ophævelsen af underretningspligten skønnes at give erhvervslivet årlige besparelser på knap 83 mio. kr. samt det offentlige besparelser på ca. 40 mio. kr.

Afskaffelsen af kildeskattebøderne skønnes at indebære et årligt provenutab på ca. 4 mio. kr. Det bemærkes i den forbindelse, at der i 2000 blev afskrevet for 2,3 mio. kr. i uerholdelige kildeskattebøder. Endvidere bemærkes, at der i dag anvendes 9-10 årsværk årligt på administrationen af ordningen med kildeskattebøderne. 

Lovforslaget har ingen miljømæssige eller EU-retlige konsekvenser.

Loven træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende.

Folketingets hjemmeside