L27 (Folketingsåret 2004-05, 1. samling)

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven - resumé

Rådet har den 22. december 2003 vedtaget et direktiv om ændring af moder-/datter­selskabsdirektivet. Medlemsstaterne skal sætte de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme direktivet senest den 1. januar 2005.

En stor del af ændringsdirektivets bestemmelser er i overensstemmelse med allerede gældende dansk skattelovgivning.

Lovforslaget går ud på at gennemføre de ændringer i dansk skattelovgivning, der er nødvendige for at efterkomme direktivet.

Det foreslås,  at kravet til den minimumsejerandel, som et selskab (moderselskabet) skal have i et andet selskab (datterselskabet), for at kunne modtage skattefrit udbytte fra datterselskabet, nedsættes trinvist fra de gældende 20 pct. til 15 pct. fra 1. januar 2007 og  til 10 pct. fra 1. januar 2009. Herudover foreslås et antal mindre justeringer.

Nedsættelsen af minimumsejerandelen har betydning for danske moderselskaber med danske eller udenlandske datterselskaber med en ejerandel mellem 10 pct. og 20 pct., samt for udenlandske moderselskaber med danske datterselskaber med sådanne ejerandele, medmindre kravet til ejerandel i den danske dobbeltbeskatningsoverenskomst med moderselskabets hjemland i forvejen er under 20 pct.

Provenumæssigt skønnes nedsættelsen af minimumsejerandelen fra 20 pct. til 10 pct.  at medføre et umiddelbart provenutab, som med stor usikkerhed skønnes til 125 mio. kr. årligt. For 2007 og 2008, hvor minimumsejerandelen alene nedsættes til 15 pct. skønnes provenutabet til 60 mio. kr. årligt. Heraf  vedrører henholdsvis  17 mio. kr. og 8 mio. kr. årligt kommunerne.

Herudover vil de øvrige foreslåede ændringer i selskabsbeskatningen medføre et provenutab, som dog ikke skønnes at være af nævneværdige størrelse.   

Reduktionen af beskatningen øger isoleret set selskabernes overskud efter skat, hvilket medfører højere aktiekurser. På langt sigt fremkommer der derfor et merprovenu fra aktionærerne i takt med, at de øgede overskud  og højere aktiekurser afsætter sig som større avancer, større udbytter m.v. Merindtægten herfra skønnes på langt sigt at andrage ca. 25 mio. kr. årligt. Dermed skønnes forslagets årlige varige virkning til et provenutab på ca. 100 mio. kr. årligt.

Gennemførelsen af ændringsdirektivet indebærer en lempelse af den kædebeskatning af udbytter, der kan opstå, når et selskab ejer aktier i andre selskaber. Dette forbedrer mulighederne for danske selskaber for at indgå i samarbejder og strategiske alliancer med andre selskaber. I disse tilfælde udveksles ofte mindre aktieposter. Med den forbedrede mulighed for at modtage skattefri udbytter, vil skattereglerne i færre tilfælde virke som en hæmsko for indgåelsen af sådanne samarbejder

Gennemførelsen af ændringsdirektivet indebærer en formindskelse af erhvervslivets administrative byrder, idet udbyttegivende selskaber - når den minimumsejerandel, der kvalificerer et selskab til at være moderselskab henholdsvis datterselskab, nedsættes - i videre omfang end efter de gældende regler vil kunne undlade at indeholde udbytteskat. Lovforslaget  skønnes ikke i øvrigt at have administrative konsekvenser for erhvervslivet.

Gennemførelsen af ændringsdirektivet skønnes at medføre en engangsudgift i ToldSkat  i 2004  på 175.000 kr. til systemtilretning.

Folketingets hjemmeside