L121 (Folketingsåret 2004-05, 2. samling)

Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove - resumé

(Nedsættelse af selskabsskatten og globalpulje-princip i sambeskatningen)

Fremsat i 1. samling som L 153

Lovforslaget er en genfremsættelse af lovforslag L 153, forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten og globalpulje-princip i sambeskatningen). Forslaget blev fremsat den 15. december 2004, men nåede ikke at blive behandlet i Folketinget, inden der blev udskrevet valg.

Lovforslaget har samme formål som L 153 - et hul i sambeskatningsreglerne skal lukkes. Der skabes samtidigt en mere sammenhængende koncernbeskatningsordning og selskabsskattesatsen samt den foreløbige virksomhedsskattesats nedsættes fra 30 pct. til 28 pct.

Det nuværende regelsæt giver udenlandske koncerner mulighed for at reducere beskatningen af deres danske aktiviteter, fordi en værnsregel (ligningslovens § 5 H) ikke fungerer efter hensigten. Hullet bør lukkes effektivt. Hullet lukkes ved at fjerne muligheden for, at koncerner kun inddrager selskaber med underskud under sambeskatningen, mens overskudsgivende selskaber i koncernen udelades.

Regeringen vil fortsat arbejde på at lukke skattehuller. Regeringen vil uden tøven slå ned på eventuelle skattehuller, så snart myndighederne bliver opmærksomme på dem.

Det foreslås, at der indføres et globalpulje-princip i sambeskatningsreglerne. Globalpulje-princippet medfører, at hvis der vælges international sambeskatning, skal denne fremover omfatte alle koncernforbundne udenlandske selskaber (såvel underliggende selskaber som overliggende selskaber og såvel underskudsgivende som overskudsgivende) og alle udenlandske filialer. Fravælges international sambeskatning, begrænses dansk selskabsbeskatning som udgangspunkt til beskatning af aktiviteter i Danmark (territorialbeskatning). I så fald sambeskattes kun de koncernforbundne selskabers aktiviteter i Danmark.

Lovforslaget er ændret på nogle tekniske punkter i forhold til det tidligere fremsatte L 153:

  • Definitionen af koncernbundne selskaber er ændret, således at definitionen nu svarer til de selskaber, der skal medtages i koncernregnskabet efter de regnskabsretlige regler. Derved opnås bl.a. den fordel, at sambeskatningen omfatter selskaber, der i forvejen skal udveksle oplysninger af hensyn til regnskabskonsolideringen. De omfattede selskaber vil således i forvejen udveksle en stor del af de oplysninger, der er nødvendige for opgørelsen af koncernens sambeskatningsindkomst.
  • I L 153 indgik indkomsten i sambeskattede selskaber kun i sambeskatningsindkomsten i forhold til koncernens ejerandel. I det nye lovforslag indgår indkomsten i et koncernforbundet selskab fuldt ud, selv om koncernen ikke ejer selskabet fuldt ud. Derved skabes i forhold til L 153 en betydelig forenkling af både reglerne om indkomstopgørelsen og genbeskatningsreglerne.
  • I L 153 hæftede alle sambeskattede selskaber solidarisk for skatten af sambeskatningsindkomsten. Hæftelsen er modificeret i nærværende forslag, således at kun administrationsselskabet - og i den internationale sambeskatning det ultimative moderselskab - hæfter (solidarisk) for hele skatten, mens hvert enkelt sambeskattet selskab kun hæfter for sin del af skatten. Derved fjernes usikkerhed om hæftelsens økonomiske påvirkning af de sambeskattede selskaber.

Hele statens provenugevinst ved indførelse af globalpulje-princippet, der skønnes i størrelsesordenen 2 mia. kr., anvendes til at nedsætte selskabs- og virksomhedsskattesatsen. Forslaget skønnes samlet set provenuneutralt.

Ikrafttrædelsestidspunktet for ændringerne af sambeskatningsreglerne er - i overensstemmelse med regeringens udmelding, da valget blev udskrevet og L 153 bortfaldt - det samme som i L 153. Det vil sige, at ændringerne af sambeskatningsreglerne tillægges virkning for selskaber, hvis indkomstår 2005 påbegyndes den 15. december 2004 eller senere. Nedsættelsen af selskabs- og virksomhedsskatten tillægges - ligeledes som i L 153 - virkning fra og med indkomståret 2005.

Yderligere henvendelse: Jesper Leth Vestergaard, tlf 3395 4272 eller Søren Schou, tlf 3392 4446

Folketingets hjemmeside