L63 (Folketingsåret 2003-04)

Forslag til lov om ændring af ligningsloven - resumé

Lovforslaget har til formål at indføre skattefrihed for findeløn, dusører og belønninger.

Efter de gældende bestemmelser er findeløn fuldt skattepligtig indkomst, medens dusører og belønninger, som gives for at medvirke til at opklare en forbrydelse eller for at redde mennesker, beskattes lempeligt efter en særlig bestemmelse i ligningsloven.

Det er ikke rimeligt, at en person, som udviser ærlighed og medvirker til, at værdigenstande, som på en eller anden måde er kommet bort fra deres ejermand,  kommer til veje igen, bliver beskattet med op til 60 pct. af den findeløn, der udbetales. Sådanne beløb, der ligesom dusører og belønninger ydes for en anerkendelsesværdig indsats i  særlige situationer, bør helt fritages for beskatning. Det foreslås, at fritagelsen træder i kraft med virkning fra og med indkomståret 2003.

Fritagelsen for findeløn forudsætter, at beløbet udbetales i henhold til hittegodsloven. Personer, der har det som deres erhverv at finde bortkomne genstande, opklare forbrydelser, redde mennesker m.v., er ikke omfattet af skattefritagelsen.

Herudover indeholder forslaget en udtrykkelig bestemmelse om skattefritagelse for godtgørelser ved indlevering af danefæ samt en justering af reglerne for skattefri indsamlinger.

Provenutabet skønnes til op imod 10 mio. kr. årligt.

Yderligere oplysninger: Konsulent Kurt Hoffritz, tlf. 33924791

Folketingets hjemmeside