L210 (Folketingsåret 2003-04)

Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og lov om afgift af svovl - resumé

Med disse lovforslag foreslås, at Rådets direktiv 2003/96/EF af 27.okt. 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet gennemføres i dansk lovgivning:

 • Præcisering af udfyldningsbestemmelsen i mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 3
 • Forhøjelser af minimumssatserne til tungproces uden aftale for gas- og dieselolie med 0,7 øre pr. liter og fuelolie med 0,175 øre pr. kg.
 • El produktion fritages for den sidste øre pr. kWh (eldistributionsbidraget) af den del af virksomhedens elektricitetsforbrug, der anvendes til produktion af elektricitet.
 • Brændsler, der anvendes til produktion af tilsvarende brændsler, fritages for afgift.
 • Naturgas og kul til brug om bord på skibe, bortset fra lystfartøjer, fritages for afgift.
 • Grænsen på 200 liter for afgiftsfri indførsel af brændstof i motorkøretøjers tanke ophæves og energibeskatningsdirektivets definition af standardtanke indføres.

Samtidig foreslås en række ændringer, som er affødt af forenklingsbestræbelserne inden for Skatteministeriets område.

 • Det foreslås at ophæve reglerne om tilbagebetaling af 10 pct. af  kuldioxidafgiften til let proces,  at nedsætte kuldioxidafgiften med 10 pct og samtidig  opjustere energiafgiftssatserne tilsvarende.
 • Det foreslås, at der indføres mulighed for, at virksomhederne under visse betingelser kan registreres for el-,  gas- og varmeafgift og dermed nettoafregne disse afgifter.
 • Registreringsbestemmelser vedr. el og gas bringes i  overensstemmelse med den praksis, der har udviklet sig for bevillingsudstedelse efter elforsyningsloven og naturgasforsyningsloven.
 • Det foreslås, at opvarmning af konstruktion af bygninger anses for procesenergi. 
 • Desuden foreslås visse præciseringer i angivelsen af den række tekniske installationer, der ikke giver anledning til godtgørelse af elafgiften.
 • Der foreslås visse ændringer af reglerne for måling og anvendelse af måleresultater.
 • Det foreslås at samle energiforbrug til produktion af katalysatorer i ét punkt på proceslisten i stedet for 6 punkter.
 • Det foreslås at for virksomheder med et lavt energiforbrug kan tilbagebetaling af energi- og kuldioxidafgift ske på baggrund af a conto fakturaer, før energileverancen fysisk er modtaget i virksomheden.
 • Det foreslås at indskrive nugældende praksis for afgiftsgodtgørelse for svovlfattig diesel og gas til rutekørsel i lovteksten.
 • Det foreslås at fjerne tilskudsordningen vedr. dampretur, som aldrig er sat i kraft.
 • Det foreslås, at der gives adgang til, at LPG, der anvendes til fremstilling af elektricitet fritages for afgift ligesom andre brændsler til elfremstilling.
 • Det forslås, at el til varmefremstilling i varmeværker med mindst 100 slutbrugere omfattes af den lave elafgiftssats.

Det samlede proventab forbundet med lovforslaget forventes at blive på ca. 1,9 mio. kr. Heraf er provenutabet forbundet med de nødvendige tilpasninger til EU's energibeskatningsdirektiv i alt på ca. 1 mio. kr.

Lovforslaget forventes ikke at have miljømæssige konsekvenser.

Lovforslaget skønnes at medføre engangsudgifter på ca. 215.000 kr. til systemtilretninger og information samt 3 årsværk til sagsbehandling i ToldSkat i forbindelse med gennemførelsen af lovændringerne.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2004. De dele af lovforslaget, der vedrører gennemførelsen af Energibeskatningsdirektivet, foreslås at have virkning fra 1. januar 2004. Omlægningen vedr. CO2-afgift af let proces foreslås at træde i kraft den 1. januar 2005.

Dele af lovforslaget skal notificeres for Europa-kommissionen. Det foreslås, at skatteministeren bemyndiges til at sætte de pågældende bestemmelser i kraft, når godkendelsen fra EU foreligger.

Folketingets hjemmeside