L132 (Folketingsåret 2003-04)

Forslag til lov om ændring af ligningsloven - resumé

Formålet med lovforslaget er at tilskynde flere virksomheder til at investere i forskning, udvikling og innovation, da private virksomheders investeringer har en positiv effekt for både den enkelte virksomheds konkurrenceevne og for samfundsøkonomien som helhed.

En styrkelse af samspillet mellem virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner er særdeles relevant i Danmark, da kun en begrænset andel af de danske virksomheder har et egentligt samspil med offentlige forskningsinstitutioner. Det gælder i særdeleshed de små og mellemstore virksomheder. På den baggrund indgår en forlængelse og justering af forsøgsordningen med 150 procent fradrag for forskningsudgifter som en del af regeringens samspilshandlingsplan (Nye veje mellem forskning og erhverv), der blev offentliggjort 1. september 2003.

Siden 2002 har virksomheder som et led i en forsøgsordning kunne fradrage betalinger til forskningsinstitutioner med 150 pct. Der har vist sig at være et behov for at forlænge og justere den nuværende ordning, da efterspørgselen efter ordningen har været mindre end antaget.

Regeringen fremsætter på denne baggrund et forslag som forlænger den nuværende forsøgsordning, hvor virksomheder kan få 150 pct. fradrag for betalinger til forskningsinstitutioner i forbindelse med samfinansierede forskningsprojekter mellem virksomheden og forskningsinstitutionen og udvider denne ordning for små og mellemstore virksomheder. Udvidelsen betyder, at små og mellemstore virksomheder også kan få fradrag for lønomkostninger i forbindelse med samfinansierede forskningsprojekter. Ordningen gælder for forskningsprojekter indgået i perioden 2004-2006.  

Det er en betingelse for at opnå ekstrafradraget, at forskningsprojektet er godkendt af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. De nærmere retningslinier for godkendelsen udarbejdes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Ordningen, der har en årlig udgiftsramme på 166,67 mio. kr. skønnes at medføre et provenutab på 25 mio. kr. i hvert af de tre år ordningen omfatter. Provenutabet vil fremkomme i takt med, at udgifterne i henhold til godkendte aftaler afholdes. I finansåret 2004 skønnes ordningen med stor usikkerhed at medføre et provenutab i størrelsesordenen 25 mio. kr.

Kontakt: Helene Andersen 3392 4512

Folketingets hjemmeside