L126 (Folketingsåret 2003-04)

Forslag til lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove og af lov om planlægning samt ophævelse af ejerlejlighedsavancebeskatningsloven og frigørelsesloven - resumé

Formålet med lovforslaget er at forenkle skatte- og afgiftslovgivningen. Det sker ved at skære ned i antallet af regler og ved at gøre reglerne mere fleksible og klare. Forslaget indeholder 8 forskellige forenklingsinitiativer.

Forslaget ophæver ejerlejlighedsavancebeskatningsloven og frigørelsesafgiftsloven og overflytter beskatningen efter disse love til ejendomsavancebeskatningsloven, afskrivningsloven og statsskatteloven. Det betyder, at  reglerne for beskatning af fast ejendom bliver væsentlig forenklet.

Der gives mulighed for inden for to år at modregne et tab fra salg af en del af en ejendom i en tidligere fortjeneste på samme ejendom. Herved opnås samme beskatning, som hvis hele ejendommen var solgt på en gang.

De erhvervsdrivende beskyttes mod uventet beskatning, når de sælger deres ejendomme. Det sker ved at lovfæste den hidtidige praksis fra det ophævede cirkulære om pristalsregulering af anskaffelsessummer for ejendomme købt før skattereformen i 1993.

De skattemæssige konsekvenser i forbindelse med virksomhedsoverdragelse forenkles. Når ægtefæller handler virksomhed med hinanden, gives der nu mulighed for, at ægtefællen kan indtræde i alle rettigheder i virksomhedsordningen samtidig med, at ægtefællen overtager ejerskabet til virksomheden. Dermed fjernes en urimelig hindring og ægtefællers adgang til at overtage virksomhedsordningen samtidig med overtagelse af ejerskab bliver ligestillet med den adgang børn og nære medarbejdere har.

Tinglysningsafgiften forenkles ved at give mulighed for at tilbageføre afgiften på realkreditpantebreve ved konvertering og låneomlægninger og adgangen til at samle flere retsforhold i samme anmeldelse udvides. Ligeledes indføres der en hjemmel til at godtgøre tinglysningsafgiften, når panteudvidelsen er tinglyst som led i en samlet matrikulær ændring.

Administrationen vedrørende beskatning af børsnoterede aktier ved tilbagesalg til det udstedende selskab forenkles ved at fjerne dispensationsansøgningen i en række tilfælde.

Der gives aktiebaserede udloddende investeringsforeninger længere tid til at afvikle aktiebeholdningen ved likvidation af foreningen.

Den eksisterende praksis om adgang til at lade en skattefri aktieombytning efterfølge af en skattefri ophørsspaltning lovfæstes, hvorved lovtekstens betydning tydeliggøres.

Begrebet "bestemmende indflydelse" i skattelovgivningen harmoniseres med henblik på i højere grad at definerer begrebet klart i lovteksten.

Derudover indeholder lovforslaget mindre præciseringer og fejlrettelser.

Lovforslaget træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og hovedparten af elementerne i lovforslaget har virkning fra 1. januar 2004. Forenklingen vedrørende administrationen af beskatningen af børsnotede aktier, der tilbagesælges til det udstedende selskab har dog virkning fra 1. januar 2005.

Det samlede provenutab for lovforslaget er med stor usikkerhed skønnet til ca. 13 mio. kr. Heraf vedrører 1 mio. kr. ophævelsen af frigørelsesafgiften. Udvidelsen af ægtefællers succession i virksomhedsordningen skønnes at koste 2 mio. kr. Modregning af fortjenester i tab, hvor en ejendom sælges ved flere delsalg inden for to år, er foreløbigt skønnet til at koste 5 mio. kr., mens forslaget vedrørende tinglysningsafgiften er skønnet til at koste 6 mio. kr.

Vedrørende hjemlen til at godtgøre tinglysningsafgiften, når panteudvidelsen er tinglyst som led i en samlet matrikulær ændring, er der tale om, at retstilstanden rettes op som følge af en domstolsafgørelse på tinglysningsområdet. Der er således ikke tale om et reelt provenutab, men en rettelse af loven, således at der gives afkald på en helt igennem utilsigtet og beskedent provenugevinst.

I forbindelse med lovforslaget er der som pilotforsøg blive udarbejdet kommunikationsplan for hvordan målgruppen for forslaget bedst bliver orienteret om de nye regler.

Kontakt: Bjørg Lilja tlf.: 3392 4760

Folketingets hjemmeside