L111 (Folketingsåret 2003-04)

Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven - resumé

(Opsparingsordning for professionelle sportsudøvere)

Lovforslaget er et led i udmøntningen af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2004. Formålet med lovforslaget er at give professionelle sportsudøvere mulighed for at etablere en ratepensionsordning, hvorfra der kan ske rateudbetaling før det fyldte 60. år, således at sportsudøveren kan vælge at få udbetalt de opsparede midler et tidspunkt, hvor den pågældende stopper sin sportskarriere og begynder på en tilværelse som studerende eller selvstændigt erhvervsdrivende.

Opsparingsordningen etableres i pensionsbeskatningslovens regi, således at der er bortseelses­ret/fradrag i den personlige indkomst for indbetalingerne. Midlerne kan frigives før det fyldte 60. år med almindelig indkomstbeskatning til følge. Det er en betingelse herfor, at udbetalingerne påbegyndes før sportsudøveren bliver 40 år.

Der kan efter forslaget kun frigives et beløb på 300.000 kr. (2003-niveau - reguleres) årligt. I alt kan der kun frigives et beløb på indtil 1,5 mio. kr. (2003-niveau - reguleres) før det fyldte 60. år. Eventuelt overskydende midler henstår på ordningen til sportsudøveren bliver 60 år.

Ordningen fungerer i øvrigt som en almindelige ratepension. Dog finder reglerne om fradragsfor­de­ling for kapitalindskud ikke anvendelse, ligesom udbetalingsforløbet højst kan strække sig over 10 år.

Hvis det antages, at ordningen kommer til at omfatte omkring 1.000 professionelle sportsfolk, hvoraf halvdelen vælger at udnytte ordningen og opsparer 10 pct. af en indkomst på gennemsnit­ligt omkring 350.000-400.000 kr., kan provenutabet skønsmæssigt de første år opgøres til 10 mio. kr. årligt. Heraf andrager kommunernes andel omkring halvdelen. Efter en årrække skønnes provenutabet at falde i takt med, at flere af de indbetalte opsparinger kommer til udbetaling og dermed beskatning, således at det gennemsnitlige årlige provenutab er på ca. 5 mio. kr. Heraf andrager statens andel af provenutabet ca. halvdelen.

Lovforslaget skønnes at medføre engangsudgifter i ToldSkat på ca. 1,2 mio. kr.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. marts 2004, med virkning for hele indkomståret 2004.

Kontakt: Specialkonsulent Ulla Lyk-Jensen, tlf 3392 4465

Folketingets hjemmeside