L110 (Folketingsåret 2003-04)

Forslag om ændring af pvc-afgiftsloven, registreringsafgiftsloven og andre afgiftslove - resumé

(Forenkling af punkt- og miljøafgifter og forlængelse af afgiftsfritagelserne for eldrevne køretøjer)

Som led i Skatteministeriets fortsatte arbejde med regelforenkling foreslås ændringer i forskellige afgiftslove. Herudover foretages en række mindre ændringer.

Der foreslås blandt andet ændringer i pvc-afgiftsloven, hvor afgiften på den hårde pvc foreslås ophævet. Dette sker på baggrund af, at Miljøstyrelsen i efteråret har forhandlet en aftale på plads med branchen om genanvendelse og indsamling af hårde pvc-produkter. Endvidere foreslås indført afgift på plastisolcoatede profilplader, der på linie med andre pvc og ftalat-holdige produkter giver anledning til miljøproblemer ved anvendelse og bortskaffelse.

Endvidere foreslås en forenkling af afgiften på glødelamper (i forbrugsafgiftsloven), hvor der indføres en bagatelgrænse på 3.000 kr. for registrering, hvilket betyder, at det bliver lettere for ca. 250 virksomheder, der har begrænset import af afgiftspligtige glødelamper.

Endvidere indeholder forslaget en ændring af affaldsafgiften, hvor det foreslås, at der sker en forlængelse af afgiftsfritagelsen for affaldsafgift ved deponering af aske og slagge fra forbrænding af kød- og benmel, hvilket sker som et fortsat led i bekæmpelsen af BSE.

Endelig indeholder forslaget ændringer af afgiften på industrielle drivhusgasser og chokoladeafgiftsloven. I afgiften på industrielle drivhusgasser sker der en opdatering af afgiftssatserne på baggrund af nye oplysninger FN's klimapanel. Herudover sker der en afgiftsfritagelse for afgiften på CFC ved import af køleskabe, der destrueres.

I chokoladeafgiftsloven indføres en mulighed for registrering som oplagshaver for iscremeproducenter, der anvender overtrækschokolade i produktionen af konsumis. Herudover foreslås en mulighed for fradrag i den afgiftspligtige vægt ved anvendelse af afgiftspligtige kaffeprodukter i chokoladeproduktion.

Afgiftsfritagelserne for el-drevne køretøjer  foreslås forlænget. Afgiftsfritagelserne for el-drevne køretøjer udløber med udgangen af år 2003. De foreslås forlænget med yderligere 3 år til udgangen af 2006. El-drevne køretøjer har den ubetingede fordel for nærmiljøet, at der ikke er direkte udstødning.

Forslaget skønnes at være provenuneutralt, eventuelt med mulighed for et mindre merprovenu og foreslås at træde i kraft den 1. marts 2004.

Forslaget skønnes i øvrigt at være i overensstemmelse med EU-retten.

Kontakt: Specialkonsulent Anne Kirstine Krog 33 92 44 16 eller fuldmægtig Sussi Suhr 33 92 47 95

Folketingets hjemmeside