L80 (Folketingsåret 2002-03)

Modernisering af udbytteskatten m.v.- resumé

Resumé af Forslag til lov om ændring af dødsboskatteloven, kildeskatteloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

(Modernisering af administrationen af udbytteskatten og andre justeringer)

Lovforslagets formål er at modernisere administrationen af udbytteskatten og det udmønter bl.a. en arbejdsgruppes anbefalinger til lovændringer. Lovforslaget er endvidere et element i regeringens handlingsplan for forenklinger og en del af finanslovsaftalen for 2003 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Det foreslås, at der indføres en særlig ordning for udbytteindkomst, som erhverves af selskaber og foreninger m.v., således at udbytteskatten indeholdes med 19,8 pct. svarende til den endelige beskatning af selskabers m.v. udbytteindkomst. Det foreslås samtidig, at udbytteskatten skal indgå i acontoskatteordningen, således at den modregnes i den indkomstskat, der skal betales for det indkomstår, i hvilket udbyttet er erhvervet.

Det foreslås endvidere, at den gældende indberetningspligt for børsnoterede aktier m.v. deponeret af personer udvides til dels at omfatte aktier m.v. deponeret af selskaber og foreninger og fonde m.v. og til dels at omfatte udbytte af unoterede aktier m.v. i depot. Samtidig foreslås det, at der også skal ske indberetninger om modtagerne af udbytte af unoterede aktier m.v., som er udstedt på navn og som foreligger i fysisk form, fra de udloddende selskaber og foreninger m.v.

Forslaget afskaffer omkring 74.000 attester som i dag anvendes ved modregningen af udbytteskatten. Denne del af forslaget vurderes at medføre en væsentlig administrativ lettelse for udbyttemodtagende selskaber m.v. De foreslåede indberetninger vil på den anden side medføre en vis forøgelse af de administrative byrder for de udloddende selskaber m.v., pengeinstitutterne og Værdipapircentralen.

De administrative konsekvenser af forslaget er blevet målt i et af Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspaneler (et fokuspanel) i oktober 2002. Der er efterfølgende foretaget nogle mindre justeringer af lovforslaget, der efter skatteministeriets vurdering ikke har væsentlig betydning for resultatet af undersøgelsen. Sammenfatningen af undersøgelsen lyder: I sammenligning med de administrative konsekvenser af andre lovforslag og bekendtgørelser, kan man forvente at dette lovforslag vil medføre store administrative lettelser for de berørte virksomheder. Det skyldes dels at forslaget berører mange virksomheder, men også at der er meget store løbende administrative lettelser, samt store besparelser for virksomhederne i forbindelse med færre udgifter til revisorer.

Lovforslaget har virkning for udbytter der udloddes fra og med 1. januar 2004.

Forslaget medfører nogle forskydninger i skattebetalingerne med deraf følgende rentetab for staten. Rentetabet vil dog delvist blive modvirket af tillægget på 1 pct. i acontoskatteordningen, der indebærer et fradrag i udbytteskatten på 1 pct. Samlet skønnes tabet ved en rente på 6,5 pct. p.a. til ca. 16 mill. kr. årligt fra og med 2004.

Forslaget medfører en likviditetslettelse for selskaber og foreninger og fonde m.v., der modtager udbytte af aktier m.v. Samlet skønnes rentefordelen efter modregning af renteudligningstillægget til ca. 10 mill. kr. årligt fra og med 2004, beregnet med en efter-skat rente på 4,6 pct. p.a.

Henvendelse: Tor Christensen, tlf.: 33 92 44 41

Folketingets hjemmeside