L13 (Folketingsåret 2002-03)

DBO-aftale mellem Danmark og Chile - resumé

Resumé af Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Chile

Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Chile. Overenskomsten blev underskrevet den 20. september 2002, men den kan først tiltrædes fra dansk side, når Folketinget har vedtaget en lov herom.

Overenskomsten har regler for, hvornår Danmark henholdsvis Chile kan beskatte forskellige typer indkomst, som et selskab eller en person, der er hjemmehørende i det ene land (bopælslandet), modtager fra det andet land (kildelandet),og om hvordan dobbeltbeskatning undgås.

Danmark har ikke tidligere haft en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Chile.

De vigtigste bestemmelser i overenskomsten er følgende:

Overenskomsten har en bred definition af udtrykket fast driftssted, som giver rammen for beskatning af fortjeneste, som et foretagende fra det ene land opnår ved erhvervsvirksomhed i det andet land. Den brede definition medfører, at flere typer virksomhed danner fast driftssted, så kildelandet kan beskatte fortjenesten.

Overenskomsten har regler om, at udbytter kan beskattes i det land, hvor det udbyttebetalende selskab er hjemmehørende. Men kildelandets skat må ikke være højere end 5 pct. af udbytter fra et datterselskab i dette land til et moderselskab i det andet land, og 15 pct. af andre udbytter.

Kildelandet kan beskatte renter, men skatten må ikke være højere end 15 pct.

Kildelandet kan beskatte royalties, men skatten må ikke være højere end 5 pct. af vederlag for udleje af industrielt, kommercielt og videnskabeligt udstyr og 15 pct. af andre royalties.

Sociale pensioner (og andre sociale ydelser) samt private pensioner kan beskattes i kildelandet.

Dobbeltbeskatning ophæves ved credit-metoden, så Danmark som bopælsland nedsætter sin skat af chilensk indkomst med den skat, der er betalt i Chile af indkomsten.

Lovforslaget skønnes ikke at have væsentlige administrative konsekvenser.

Samlet skønnes overenskomsten at medføre et yderst beskedent merprovenu.

Overenskomsten vil medvirke til, at danske erhvervsforetagender stilles lige med konkurrenter fra andre lande med dobbeltbeskatningsoverenskomster med Chile, for så vidt angår virksomhed i Chile.

Konsulent Erik Jørgensen, tlf. 3392 4409

Folketingets hjemmeside