L108 (Folketingsåret 2001-02)

Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove - resumé

Resumé af forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

(Afskaffelse af efterbeskatningskravet i kildeskattelovens§ 48 E m.v.)

Regeringen foreslår, at reglerne om efterbeskatning i kildeskattelovens § 48 E (den såkaldte forskerskatteordning) ophæves.De regler, der nu gælder for forskere, kommer herefter til at gælde for alle,der gør brug af den særlige skatteordning for forskere og nøglemedarbejdere.

Efter de eksisterende regler bliver man efterbeskattet,hvis man bliver i Danmark i mere end fire år, efter at man har gjort brug af den særlige skatteordning. Man slipper kun for efterbeskatningen, hvis man er forsker. Regeringen mener, at tidsbegrænsningen for ophold i Danmark uden efterbeskatning lige så uhensigtsmæssig i forhold til nøglemedarbejdere,som den var for forskerne.

Efterbeskatningen tvinger reelt nøglemedarbejderne ud af landet i en situation, hvor de af såvel arbejdsmæssige som familiemæssige årsager måske ønsker at fortsætte opholdet i Danmark. De udenlandske nøglemedarbejderes høje kapacitet og store ekspertise er til stor gavn for dansk erhvervsliv og dermed det danske samfund. Det er efter regeringens opfattelse derfor hverken rimeligt eller fornuftigt at bevare skatteregler, der fører til, at dygtige medarbejdere må forlade Danmark og danske virksomheder, når såvel de pågældende selv, erhvervslivet som det danske samfund har en positiv interesse i, at de fortsat lægger deres erhvervsmæssige indsats her i landet.

Formålet med kildeskattelovens § 48 E er netop at tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra udlandet med henblik på at styrke Danmarks internationale konkurrenceevne.Derfor er det inkonsekvent, at de pågældende ikke kan blive i Danmark, sålænge de selv og virksomhederne måtte ønske det.

Ud over en ophævelse af efterbeskatningskravet indeholder lovforslaget nogle tekniske præciseringer af regelsættet i forhold til det,som i øjeblikket er gældende.

Provenumæssige konsekvenser: Samlet set skønnesforslaget at være provenuneutralt.

Folketingets hjemmeside