L 9 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, ligningsloven og afskrivningsloven

(Ændring af fradragsretten for private lønforsikringer, forhøjelse af det maksimale fradrag for fagforeningskontingenter og nedsættelse af afskrivningssatsen for bygninger m.v.)

Regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristendemokraterne har den 21. januar 2022 indgået Aftale om en ny reformpakke for dansk økonomi. Lovforslaget udmønter tre tiltag i aftalens del om »Hurtigere i job og et stærkere arbejdsmarked«. Tiltagene skal bl.a. bidrage til at styrke sammenhængskraften på det danske arbejdsmarked gennem stærkere organisering.

Det foreslås at gøre fradragsretten for private lønforsikringer betinget af, at der i indkomståret er indbetalt mindst 1.300 kr. i a-kassebidrag fra og med den 1. januar 2024.

Derudover foreslås det at forhøje det maksimale fradrag for fagforeningskontingent fra 6.000 kr. til 7.000 kr. fra og med den 1. januar 2024.

Endvidere foreslås det at nedsætte afskrivningssatsen for nyerhvervede bygninger m.v. fra 4 pct. til 3 pct. fra og med den 1. januar 2023.

Forslaget om at gøre fradragsretten for private lønforsikringer betinget af, at der i indkomståret er indbetalt mindst 1.300 kr. i a-kasse bidrag, skønnes efter tilbageløb og adfærd at medføre et varigt mindreprovenu på ca. 6 mio. kr. (2022-niveau). Forhøjelsen af det maksimale fradrag for fagforeningskontingenter skønnes efter tilbageløb og adfærd at medføre et mindreprovenu på ca. 80 mio. kr. i 2024. Mindreprovenuet skønnes at stige i en årrække, indtil alle har kontingenter over loftet, hvorefter mindreprovenuet vil falde i takt med, at den reale værdi af fradraget falder. Målt i varig virkning skønnes et mindreprovenu på ca. 40 mio. kr. opgjort efter tilbageløb og adfærd. Forslaget om at nedsætte afskrivningssatsen for bygninger mv. skønnes at medføre et merprovenu på 60 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd i 2023 og 530 mio. kr. opgjort i varig virkning efter tilbageløb og adfærd.

Lovforslaget er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Yderligere henvendelse: Mareike Høgh Larsen, tlf. 7237 5289.

Høring / Folketingets hjemmeside